DOWNLOAD Thiết bị phòng chụp Studio 

40 PHOTOSHOP OVERLAY TẠO HIỆU ỨNG KHÓI MỜ ẢO

Danh sách này là một tập hợp các lớp khói

Hoàn hảo cho chân dung và ảnh phòng thu tô sửa

CHI TIẾT

• 40 lớp ảnh (4500x3000px – 300dpi – JPEG)

• Dễ dàng sử dụng (tải về bao gồm hướng dẫn)

• Tương thích với bất kỳ phần mềm cho phép bạn làm việc với các lớp (Photoshop, Photoshop Elements, Paint Shop Pro,…)

• Lưu ý cho người sử dụng Lightroom – vui lòng, hãy chắc chắn bạn có một plugin cho phép bạn làm việc với các layer (. Ex www.ononesoftware.com/downloads/)
                                                                  DOWNLOAD

Leave a Comment