Adobe Illustrator – Các thao tác biến đổi (Transforming) đối tượng – Phần 7.2/19

Bài học 37: Biến dạng và bóp méo đối tượng
Download bài tập thực hành của bài học 37: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaVRPTVhpd1N1dHc/view

jwplayer(‘VideoAI37’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqR3VIdDVzWVAxekk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSTY0OGZnMDB5N2c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 38: Sử dụng bảng Transform Each hiệu quả

Download bài tập thực hành của bài học 38: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqV3pvUUZLTHRmemM/view

jwplayer(‘VideoAI38’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaEQzTzV1eTZ5MVE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdjZWVENVNXlxUjA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 39: Tổ chức sắp xếp và dóng hàng các đối tượng trên bản vẽ thiết kế

Download bài tập thực hành của bài học 39: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqN3dyQ2FSYVBXRkk/view

jwplayer(‘VideoAI39’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqYzltM1lBdWF3YWs’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZDhiQjlzdUVJNlU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 40: Bài tập ứng dụng
Download bài tập thực hành của bài học 40: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZDNLWDJteFk4bG8/view

jwplayer(‘VideoAI40’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdjg3d2NiNk9tRG8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTnM1LWFRMDk4NXc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment