Adobe Illustrator – In và xuất bản tài liệu – Phần 14/19

Bài học 75: In tài liệu
Download bài tập thực hành của bài học 75: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbzBVTFZYcU9Qek0/view

jwplayer(‘VideoAI75’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOVE1QW9ud0MxMmM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNFRGdnktMkdmOHc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 76: Lưu file để in dưới định dạng PDF

jwplayer(‘VideoAI76’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY0tmR3ZENXJySWM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQjFyQll3cmxrMUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 77: Đóng gói file trước khi chuyển tới nhà in

jwplayer(‘VideoAI77’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRi1CM0JEUm80QVE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqU0lwcFRScjczVWM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 78: Tối ưu hóa khi lưu file để đưa lên web

Download bài tập thực hành của bài học 78: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbVhHeXNNLVFTaWs/view

jwplayer(‘VideoAI78’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOTlVRExZRVIyWFk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSHpWQld2YmVJeEE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment