Adobe Illustrator – Làm chủ các cấu trúc hình phức tạp trên illustrator – Phần 10/19

Bài học 52: Vẽ các hình phức tạp với cấu trúc Compound Path
Download bài tập thực hành của bài học 52: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWTh3TkE1NF9JbGM/view

jwplayer(‘VideoAI52’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqYTFrVnNJQzJBRUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcHd6LV9ScGl3cVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 53: Phương pháp tạo hình Reshape với bảng Pathfinder

Download bài tập thực hành của bài học 53: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbmlScHAtcWRfb0U/view

jwplayer(‘VideoAI53’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNXlWTEdnRVFuTmM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqOGpkZzlxUnVOV0E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 54: Công việc sẽ đơn giản hơn với Shape Builder

Download bài tập thực hành của bài học 54: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqRVNEZGE3UFFXOXM/view

jwplayer(‘VideoAI54’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqa3F5eWFCQ0t1UXc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqS1EwS3lwVVB1b00’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 55: Tự do sáng tạo với công cụ Brush tool

Download bài tập thực hành của bài học 55: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqVGMwb29kejhPN28/view

jwplayer(‘VideoAI55’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNHp3aUpTMUc5X1U’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTmVNNWN0Nk5RZ2M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 56: Nhóm các công cụ tẩy xóa

Download bài tập thực hành của bài học 56: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqV1VoQmNTbzNrQnM/view

jwplayer(‘VideoAI56’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNlo1dTRqUjJSM0k’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY181alpkN3JNWlE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 57: Bài tập ứng dụng

Download bài tập thực hành của bài học 57: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqM3dua081OFgyQ0k/view

jwplayer(‘VideoAI57’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQkFhWDZhNWs5bTQ’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMGJBeUluaV9keDg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Leave a Comment