Adobe Illustrator – Làm chủ một tài liệu làm việc trên Illustrator – Phần 3.2/19

Bài học 12: Quản lý không gian làm việc hiệu quả
Download bài tập thực hành của bài học 12: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqNU16ek56TV9mQlU/view

jwplayer(‘VideoAI12’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdmhMTjZBVF95WWM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcDZyMGp3aWhkZ1E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 13: Làm quen với chế độ hiển thị Custom views

Download file thực hành bài học 13: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaWxkTlJjczBRXzQ/view

jwplayer(‘VideoAI13’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqREt2eTFuUm83bDA’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVXZIbzlUQk9ZTkE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 14: Tạo mới và sử dụng các đường gióng Guides

jwplayer(‘VideoAI14’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNml3Uml2SGZDenc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN04yb0MtcGFXQlU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 15: Khóa (Lock) và giấu (Hide) các đối tượng

Download file thực hành bài học 15: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqb2NqMUxVU3VuVG8/view

jwplayer(‘VideoAI15’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcVY0a2hDSnlQV28’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRGlsXzlyZEdNd3M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment