Adobe Illustrator – Làm việc hiệu quả hơn với Layer – Phần 5/19

Bài học 20: Khám phá các chức năng của bảng Layer
Download bài tập thực hành của bài học 20: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZnVIVUR0OWtyZ00/view

jwplayer(‘VideoAI20’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaUU2NU9KSU1sWXM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqR3BZeWo5eFZjbDA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 21: Tạo mới và tùy chỉnh một Layer

Download bài tập thực hành của bài học 21: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqR0RhSkZLV0RUTVU/view

jwplayer(‘VideoAI21’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNDN2UHR0dGJHZUE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqV29ETDFDRUp3WFk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 22: Làm việc với các Sublayer

Download bài tập thực hành của bài học 21: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqVGNmNWRyNWs3Y0U/view

jwplayer(‘VideoAI22’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUk55TGFud3hpZkk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbVZfSldhSEN4QWs’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment