Adobe Illustrator – Làm việc với màu tô và đường viền của đối tượng -Phần 8.2/19

Bài học 44: Tô màu viền cho đối tượng
Download bài tập thực hành của bài học 44: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqdUlNVTVMUnJVVDA/view

jwplayer(‘VideoAI44’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqeUZuMHYtakNiZm8’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVlVFRExfNUZicmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 45: Các thuộc tính đường viền trên bảng Stroke

jwplayer(‘VideoAI45’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbGpBdmEtaHhDT0k’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN3d6cHBpVm56S2c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 46: Bài tập ứng dụng

Download bài tập thực hành của bài học 46: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqcG1sYnVGUzRxV0U/view

jwplayer(‘VideoAI46’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqR1BWTmZvTWM2Q0k’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVUpGYzVRN2lKNDA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment