Adobe Illustrator – Làm việc với văn bản trên Illustrator – Phần 12.2/19

Bài học 66: Thiết lập chữ chạy dọc trên các đường cong
Download bài tập thực hành của bài học 66: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqS2JuMlBTTldTM2s/view

jwplayer(‘VideoAI66’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdGd1Ny1fMzQwTDg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaHlZYjRQeVZPa2s’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 67: Một số phím tắt dành cho biên tập chữ

Download bài tập thực hành của bài học 67: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqU0NCQUhvSjB6Vmc/view

jwplayer(‘VideoAI67’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqak9SRDlLXzVISU0’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdlhpQUJ4R2YzLTA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 68: Convert text thành đường Path

Download bài tập thực hành của bài học 68: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqZkN4bDhkUDNaam8/view

jwplayer(‘VideoAI68’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbEVERTh2VEJHYjg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZWhzbDBWd1NlMG8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Leave a Comment