Adobe Illustrator – Làm việc với văn bản trên Illustrator – Phần 12.1/19

Bài học 62: Làm việc với văn bản Point Type và văn bản Area type
Download bài tập thực hành của bài học 62: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqUzRNSTF1Y2pQMTg/view

jwplayer(‘VideoAI62’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd1pHdkFIRDZFdGM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUzR6YUQ5N2xyeVk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 63: Biên tập chữ với các lệnh cơ bản trên Control panel

Download bài tập thực hành của bài học 63: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqOE1VbElNVzZIQ1E/view

jwplayer(‘VideoAI63’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqN1N2ZFB5N2Z6ZUE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdmZXVEtYYjA1WFU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 64: Khám phá các chức năng biên tập chữ trên Type Panel

Download bài tập thực hành của bài học 64: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqeTRlOFozTHR0RDg/view

jwplayer(‘VideoAI64’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqLWRPVThsTGZ6SWc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTGoyd3RYN0VNaDg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 65: Chèn văn bản chạy xung quanh một đối tượng

Download bài tập thực hành của bài học 65: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqMzA2d2ZDUFY3dWs/view

jwplayer(‘VideoAI65’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRktDdkUtdUlwcFE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSnBEeVZET3d4LXM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment