Adobe Illustrator – Sử dụng hình ảnh trong Illustrator – Phần 13.2/19

Bài học 72: Sử dụng mặt nạ để che hình ảnh
Download bài tập thực hành của bài học 72: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqYkVYYmhrSnFWSFU/view

jwplayer(‘VideoAI72’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqc0Y4NFlsVmFfS2M’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdzhpX2ZaX2ZnMGc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 73: Biến một cấu trúc hình ảnh thành Vector path – Images trace

Download bài tập thực hành của bài học 73: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqT25EaHNVTTJWVkU/view

jwplayer(‘VideoAI73’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqaUdhZ0RubzE4R00’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY1lrMzBldFdYTmc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 74: Bài tập ứng dụng

Download bài tập thực hành của bài học 74: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqaTFPNkFjSnFoNWs/view

jwplayer(‘VideoAI74’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqR2laQW1BVE5EX1U’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTjJDZ2Jaa0JmSG8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Leave a Comment