Adobe Illustrator – Sử dụng hình ảnh trong Illustrator – Phần 13.1/19

Bài học 69: Nhập hình ảnh vào trong Illustrator
Download bài tập thực hành của bài học 69: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqbWRsaGV4a2VVOEE/view

jwplayer(‘VideoAI69’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVnN4a0ZualJrbWM’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcGF6d1JQTzlVd2M’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 70: Làm việc với các tính năng liên kết hình ảnh trên Link Panel

Download bài tập thực hành của bài học 70: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqR3RoaVNfaVhLOWs/view

jwplayer(‘VideoAI70’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRFpVdXJpQTZiSms’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqbXNfQVVWVVRSc28’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài học 71: Nhúng trực tiếp một file ảnh vào Illustrator

Download bài tập thực hành của bài học 71: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqWFc5R3VXQkJXd3M/view

jwplayer(‘VideoAI71’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVUZ4dFE1YzlIZEE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdEROZUNMc1RtZzA’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment