Adobe Illustrator – Tạo mới và quản lý Artboard – Phần 4/19

Bài học 16: Tạo mới các Artboard
Download bài tập thực hành của bài học 16: https://drive.google.com/file/d/0Bw8q1T1hvjCqRkl1R0FMbE9hcFk/view

jwplayer(‘VideoAI16’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqelJ0ZFR6TVhXU1k’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM1VwQmY4RGhTZzg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 17: Khám phá các chức năng của Artboard Panel

jwplayer(‘VideoAI17’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSTROZVdZd3d6cGs’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcmJJajJDM3ViNEk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 18: Làm chủ Artboard với công cụ Artboard tool

jwplayer(‘VideoAI18’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSEhBbmJtdEppdkU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZ3QzempzSVJiSG8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 19: Xuất khẩu Artboard thành các file độc lập

jwplayer(‘VideoAI19’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY1c4TDAwb2gwODQ’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNlNaY2ozN3JFYnc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Leave a Comment