After Effects – Hệ thống các Layer – Phần 2.2/4

khóa học after effects

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects

>> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer

>> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D

>> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects

Bài học 11: Làm việc với Alpha Channels

jwplayer(‘VideoAE11’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexTEctem85bHpCQWc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexR19VTm1SNkk5b3c’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 12: Làm việc với Masks

jwplayer(‘VideoAE12’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexTlc2WFVEc2xvU1U’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexYUpRb2otcVlBUUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 13: Làm việc với Mattes

jwplayer(‘VideoAE13’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexaWd4MDEyYllBNEU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZWVtZUxVaFV4emc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 14: Sử dụng Layer Modes

jwplayer(‘VideoAE14’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNjFzSmtyVFJfb1U’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZUp6bGpxSDVBQk0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 15: Painting Tools

jwplayer(‘VideoAE15’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexU052VjQwQnhBRTg’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexcVhpemkyQXF4UUU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment