After Effects – Hệ thống các Layer – Phần 2.1/4

After Effects - Hệ thống các Layer

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects

>> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects

>> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D

>> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects

Bài học 6: Tạo và quản lý Layer

jwplayer(‘VideoAE6’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexV2RhLTNzbFZka2M’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexUjduZExxQjZOZjg’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 7: KeyFrames

jwplayer(‘VideoAE7’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMDlvZVJKakJtcFk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexUENsTXN4OGlNSVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 8: Ram Preview

jwplayer(‘VideoAE8’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexb0hhamNmSkJIMTQ’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexUzhXRk5ZZWNVWm8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 9: Animating Layers

jwplayer(‘VideoAE9’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexeUNJUjZ4UzladVU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexd3Foc1VtSlNOTTQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 10: Kỹ xảo cho TEXT

jwplayer(‘VideoAE10’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNEt5UjRRLUt2WUU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexTXhfelJ2MHlYSjQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Leave a Comment