After Effects – Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects – Phần 4/4

học kỹ xảo làm phim after effects

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects

>> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer

>> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects

>> After Effects Phần 3/4 Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D

Bài học 20: Tìm hiểu và sử dụng các hiệu ứng trong After Effects

jwplayer(‘VideoAE20’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNHNqY1ZJd0h6LUE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexOHNucjQyNVFUdE0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 21: Audio trong After Effect

jwplayer(‘VideoAE21’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexNHNqY1ZJd0h6LUE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexTVlway1CVU9rekE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 22: Plugin và Script

jwplayer(‘VideoAE22’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexM3RWS1ZSSV9ZTlE’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexYXhabTFSdWQzQk0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment