After Effects – Ý nghĩa của lớp 3D và các hiệu ứng 3D – Phần 3/4

After Effects

>> After Effects Phần 1/4 Tổng quan về After Effects

>> After Effects Phần 2.1/4 Hệ thống các Layer

>> After Effects Phần 2.2/4 Hệ thống các Layer trong after effects

>> After Effects Phần 4/4 Hiệu ứng Plugin và Script trong After Effects

Bài học 16: Làm việc với Camera

jwplayer(‘VideoAE16’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexQ05WREVZZ01uOHc’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexVEg4OEItZU9jOFU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 17: Làm việc với Light

jwplayer(‘VideoAE17’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexQTRDbEF4UDdqalU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexWmpsMjMwZTh4RmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 18: Làm việc với Keying

jwplayer(‘VideoAE18’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexdDNNT3BhdXcyMFU’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexZlJxTk82cjMwTmc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });
Bài học 19: Làm việc với Tracking

jwplayer(‘VideoAE19’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexMm8tZzloYkphSUk’, image: ‘https://drive.google.com/uc?id=0B2ct539i8kexa2VqNDZ0Z05fYzQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment