Excel 

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Microsoft đã nâng cấp các phiên bản office đồng thời thêm rất nhiều hàm thông dụng mới, cực hay nếu bạn nào đam mê Excel hãy tham khảo nhé.

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tên hàm
Kiểu và mô tả

Hàm ABS
Toán học và lượng giác:    Trả về giá trị tuyệt đối của một số
Hàm ACCRINT
Tài chính:    Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ
Hàm ACCRINTM
Tài chính:    Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Hàm ACOS
Toán học và lượng giác:    Trả về arccosin của một số
Hàm ACOSH
Toán học và lượng giác:    Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số
Hàm ACOT
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Trả về arccotangent của một số
Hàm ACOTH
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số
Hàm AGGREGATE
Toán học và lượng giác:    Trả về một giá trị tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
Hàm ADDRESS
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính
Hàm AMORDEGRC
Tài chính:    Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao
Hàm AMORLINC
Tài chính:    Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán
Hàm AND
Lô-gic:    Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE
Hàm ARABIC
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số
Hàm AREAS
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số vùng trong một tham chiếu
Hàm ASC
Văn bản:    Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có độ rộng đầy đủ (hai byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có nửa độ rộng (một byte)
Hàm ASIN
Toán học và lượng giác:    Trả về arcsin của một số
Hàm ASINH
Toán học và lượng giác:    Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số
Hàm ATAN
Toán học và lượng giác:    Trả về arctangent của một số
Hàm ATAN2
Toán học và lượng giác:    Trả về arctang từ các tọa độ x và y
Hàm ATANH
Toán học và lượng giác:    Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số
Hàm AVEDEV
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng
Hàm AVERAGE
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó
Hàm AVERAGEA
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Hàm AVERAGEIF
Thống kê:    Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí đã cho
Hàm AVERAGEIFS
Thống kê:    Trả về trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhiều tiêu chí.

Hàm BAHTTEXT
Văn bản:    Chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng định dạng tiền tệ ß (baht)
Hàm BASE
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một số thành bản trình bày dạng văn bản với cơ số đã cho (cơ số)
Hàm BESSELI
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel được sửa đổi In(x)
Hàm BESSELJ
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel Jn(x)
Hàm BESSELK
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel được sửa đổi Kn(x)
Hàm BESSELY
Kỹ thuật:    Trả về hàm Bessel Yn(x)
Hàm BETADIST
Tương thích:    Trả về hàm phân bố lũy tích beta
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm BETA.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về hàm phân bố lũy tích beta
Hàm BETAINV
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm BETA.INV
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của hàm phân bố lũy tích cho một phân bố beta xác định
Hàm BIN2DEC
Kỹ thuật:    Chuyển đổi số nhị phân sang thập phân
Hàm BIN2HEX
Kỹ thuật:    Chuyển đổi số nhị phân sang thập lục phân
Hàm BIN2OCT
Kỹ thuật:    Chuyển đổi số nhị phân sang bát phân
Hàm BINOMDIST
Tương thích:    Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm BINOM.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ
Hàm BINOM.DIST.RANGE
 Excel 2013
Thống kê:    Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm bằng cách dùng phân bố nhị thức
Hàm BINOM.INV
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn
Hàm BITAND
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về một "Bitwise And" của hai số
Hàm BITLSHIFT
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về một số giá trị được dịch sang trái bằng số bit dịch chuyển
Hàm BITOR
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về một bitwise OR của 2 số
Hàm BITRSHIFT
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về một số giá trị được chuyển sang phải bằng số bit dịch chuyển
Hàm BITXOR
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về một bitwise "Exclusive Or" của hai số

Hàm CALL
Bổ trợ và Tự động:    Gọi một thủ tục trong một thư viện liên kết động hoặc nguồn mã
Hàm CEILING
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm CEILING.MATH
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm CEILING.PRECISE
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.
Hàm CELL
Thông tin:    Trả về các thông tin về định dạng, vị trí hoặc nội dung của một ô
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Hàm CHAR
Văn bản:    Trả về ký tự được xác định bởi số mã
Hàm CHIDIST
Tương thích:    Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm CHIINV
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm CHITEST
Tương thích:    Trả về kiểm định tính độc lập
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm CHISQ.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích
Hàm CHISQ.DIST.RT
Excel 2010
Thống kê:    Trả về xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
Hàm CHISQ.INV
Excel 2010
Thống kê:    Trả về hàm mật độ xác suất beta lũy tích
Hàm CHISQ.INV.RT
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của xác suất một đầu của phân bố khi bình phương
Hàm CHISQ.TEST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về kiểm định tính độc lập
Hàm CHOOSE
Tham chiếu và tra cứu:    Chọn một giá trị từ một danh sách các giá trị
Hàm CLEAN
Văn bản:    Loại bỏ tất cả ký tự không thể in ra khỏi văn bản
Hàm CODE
Văn bản:    Trả về một mã số cho ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản
Hàm COLUMN
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số cột của một tham chiếu
Hàm COLUMNS
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về số lượng các cột trong một tham chiếu
Hàm COMBIN
Toán học và lượng giác:    Trả về số lượng các kết hợp cho một số đối tượng đã cho
Hàm COMBINA
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:
Trả về số lượng các kết hợp với tần suất lặp cho một số mục đã cho
Hàm COMPLEX
Kỹ thuật:    Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức
Hàm CONCAT
Excel 2016
Văn bản:    Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi nhưng nó không cung cấp dấu phân cách hoặc IgnoreEmpty đối số.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm CONCATENATE
Văn bản:    Nối một số mục văn bản vào một mục văn bản
Hàm CONFIDENCE
Tương thích:    Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm CONFIDENCE.NORM
Excel 2010
Thống kê:    Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể
Hàm CONFIDENCE.T
Excel 2010
Thống kê:    Trả về khoảng tin cậy của trung bình tổng thể bằng cách dùng phân bố t Student
Hàm CONVERT
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số từ hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác
Hàm CORREL
Thống kê:    Trả về hệ số tương quan giữa hai tập dữ liệu
Hàm COS
Toán học và lượng giác:    Trả về cosin của một số
Hàm COSH
Toán học và lượng giác:    Trả về cosin hyperbolic của một số
Hàm COT
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Trả về dạng cosin hyperbolic của một số
Hàm COTH
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:   Trả về cotang của một góc
Hàm COUNT
Thống kê:    Đếm có bao nhiêu số nằm trong danh sách các đối số
Hàm COUNTA
Thống kê:    Đếm có bao nhiêu giá trị nằm trong danh sách các đối số
Hàm COUNTBLANK
Thống kê:    Đếm số lượng ô trống trong phạm vi
Hàm COUNTIF
Thống kê:    Đếm số ô trống trong phạm vi đáp ứng tiêu chí được cho
Hàm COUNTIFS
Thống kê:    Đếm số ô trong phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
Hàm COUPDAYBS
Tài chính:    Trả về số ngày từ lúc bắt đầu kỳ hạn phiếu lãi đến ngày thanh toán
Hàm COUPDAYS
Tài chính:    Trả về số ngày trong kỳ hạn phiếu lãi có chứa ngày thanh toán
Hàm COUPDAYSNC
Tài chính:    Trả về số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi kế tiếp
Hàm COUPNCD
Tài chính:    Trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày thanh toán
Hàm COUPNUM
Tài chính:    Trả về số phiếu lãi có thể thanh toán giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn
Hàm COUPPCD
Tài chính:    Trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày thanh toán
Hàm COVAR
Tương thích:    Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm COVARIANCE.P
Excel 2010
Thống kê:    Trả về hiệp phương sai, trung bình tích của mỗi cặp lệch
Hàm COVARIANCE.S
Excel 2010
Thống kê:    Trả về hiệp phương sai mẫu, trung bình của các độ lệch tích cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu
Hàm CRITBINOM
Tương thích:    Trả về giá trị nhỏ nhất có phân bố nhị thức lũy tích lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm CSC
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Trả về cosecant của một góc
Hàm CSCH
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Trả về cosec hyperbolic của một góc
Hàm CUBEKPIMEMBER
Cube:    Trả về tên, thuộc tính và thước đo chỉ số hiệu suất then chốt (KPI) và hiển thị tên và thuộc tính trong ô. KPI là một số đo có thể định lượng được, chẳng hạn như lãi gộp hàng tháng hoặc doanh số hàng quý của nhân viên, dùng để theo dõi hiệu suất của một tổ chức.
Hàm CUBEMEMBER
Cube:    Trả về một phần tử hoặc một bộ từ khối. Dùng để xác thực rằng phần tử hoặc bộ tồn tại trong khối.
Hàm CUBEMEMBERPROPERTY
Cube:    Trả về giá trị của thuộc tính phần tử trong khối. Dùng để xác thực rằng tên phần tử tồn tại trong khối và trả về thuộc tính được xác định cho phần tử này.
Hàm CUBERANKEDMEMBER
Cube:    Trả về phần tử thứ n hoặc được xếp hạng trong một bộ. Dùng để trả về một hoặc các thành phần trong một bộ, chẳng hạn như nhân viên kinh doanh đứng đầu hoặc 10 học sinh đứng đầu.
Hàm CUBESET
Cube:    Xác định một tập hợp phần tử được tính hoặc bộ bằng cách gửi một tập hợp biểu thức đến khối trên máy chủ, tạo tập hợp rồi trả tập hợp đó về Microsoft Office Excel.
Hàm CUBESETCOUNT
Cube:    Trả về số mục trong một tập hợp.
Hàm CUBEVALUE
Cube:    Trả về giá trị tổng hợp từ một khối.
Hàm CUMIPMT
Tài chính:    Trả về tiền lãi lũy tích được trả giữa hai kỳ
Hàm CUMPRINC
Tài chính:    Trả về tiền vốn lũy tích được trả cho một khoản vay giữa hai kỳ hạn

Hàm DATE
Ngày và giờ:    Trả về số tuần tự của một ngày cụ thể
Hàm DATEDIF
Ngày và giờ:    Tính toán số ngày, tháng hoặc năm giữa hai ngày. Hàm này rất hữu ích trong các công thức khi bạn cần tính toán độ tuổi.
Hàm DATEVALUE
Ngày và giờ:    Chuyển đổi ngày tháng trong mẫu văn bản thành số sê-ri
Hàm DAVERAGE
Cơ sở dữ liệu:    Trả về giá trị trung bình của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Hàm DAY
Ngày và giờ:    Chuyển đổi số tuần tự thành một ngày của tháng
Hàm DAYS
 Excel 2013
Ngày và giờ:    Trả về số ngày giữa hai ngày
Hàm DAYS360
Ngày và giờ:    Tính toán số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày
Hàm DB
Tài chính:    Trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp giảm dần cố định
Hàm DBCS
 Excel 2013
Văn bản:    Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có nửa độ rộng (một byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có độ rộng đầy đủ (hai byte)
Hàm DCOUNT
Cơ sở dữ liệu:    Đếm các ô có chứa các số trong một cơ sở dữ liệu
Hàm DCOUNTA
Cơ sở dữ liệu:    Đếm các ô không trống trong cơ sở dữ liệu
Hàm DDB
Tài chính:    Trả về khấu hao của một tài sản cho một khoảng thời gian được xác định bằng cách dùng phương pháp giảm dần kép hoặc phương pháp khác mà bạn xác định
Hàm DEC2BIN
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân
Hàm DEC2HEX
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập phân thành thập lục phân
Hàm DEC2OCT
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập phân thành bát phân
Hàm DECIMAL
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi một đại diện dạng văn bản của một số trong một cơ số được cho thành một số thập phân
Hàm DEGREES
Toán học và lượng giác:    Chuyển đổi radian sang độ
Hàm DELTA
Kỹ thuật:    Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không
Hàm DEVSQ
Thống kê:    Trả về tổng bình phương độ lệch
Hàm DGET
Cơ sở dữ liệu:    Trích từ một cơ sở dữ liệu một bản ghi khớp với các tiêu chí cụ thể
Hàm DISC
Tài chính:    Trả về mức chiết khấu cho một chứng khoán
Hàm DMAX
Cơ sở dữ liệu:    Trả về giá trị tối đa từ các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Hàm DMIN
Cơ sở dữ liệu:    Trả về giá trị tối thiểu từ các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Hàm DOLLAR
Văn bản:    Chuyển đổi một số thành văn bản, sử dụng định dạng tiền tệ $ (đô-la)
Hàm DOLLARDE
Tài chính:    Chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện dưới dạng phân số, thành một giá đôla, được thể hiện dưới dạng số thập phân
Hàm DOLLARFR
Tài chính:    Chuyển đổi một giá đôla, được thể hiện dưới dạng số thập phân, thành một giá đôla, được thể hiện dưới dạng phân số
Hàm DPRODUCT
Cơ sở dữ liệu:    Nhân các giá trị trong một trường cụ thể của các bản ghi khớp với các tiêu chí trong cơ sở dữ liệu
Hàm DSTDEV
Cơ sở dữ liệu:    Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Hàm DSTDEVP
Cơ sở dữ liệu:    Tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Hàm DSUM
Cơ sở dữ liệu:    Thêm các số vào cột trường của các bản ghi trong cơ sở dữ liệu khớp với tiêu chí
Hàm DURATION
Tài chính:    Trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ
Hàm DVAR
Cơ sở dữ liệu:    Ước tính phương sai dựa trên mẫu từ các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn
Hàm DVARP
Cơ sở dữ liệu:    Tính phương sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể của các mục nhập cơ sở dữ liệu được chọn

Hàm EDATE
Ngày và giờ:    Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số tháng đã xác định
Hàm EFFECT
Tài chính:    Trả về lãi suất hàng năm có hiệu lực
Hàm ENCODEURL
 Excel 2013
Web:    Trả về chuỗi mã URL
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Hàm EOMONTH
Ngày và giờ:    Trả về số sê-ri của ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể
Hàm ERF
Kỹ thuật:    Trả về hàm lỗi
Hàm ERF.PRECISE
Excel 2010
Kỹ thuật:    Trả về hàm lỗi
Hàm ERFC
Kỹ thuật:    Trả về hàm lỗi bổ sung
Hàm ERFC.PRECISE
Excel 2010
Kỹ thuật:    Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực
Hàm ERROR.TYPE
Thông tin:    Trả về một số tương ứng với một loại lỗi
Hàm EUROCONVERT
Bổ trợ và Tự động:    Chuyển đổi một số thành đồng euro, chuyển đổi một số từ đồng euro thành một đồng tiền thành viên euro, hoặc chuyển đổi một số từ một đồng tiền thành viên euro thành một đồng tiền khác bằng cách dùng đồng euro làm trung gian (tam giác).
Hàm EVEN
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên đến một số nguyên chẵn gần nhất
Hàm EXACT
Văn bản:    Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không
Hàm EXP
Toán học và lượng giác:    Trả về e lũy thừa của một số đã cho
Hàm EXPON.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố hàm mũ
Hàm EXPONDIST
Tương thích:    Trả về phân bố hàm mũ
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Hàm FACT
Toán học và lượng giác:    Trả về thừa số của một số
Hàm FACTDOUBLE
Toán học và lượng giác:    Trả về thừa số kép của một số
Hàm FALSE
Lô-gic:    Trả về giá trị lô-gic FALSE
Hàm F.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố xác suất F
Hàm FDIST
Tương thích:    Trả về phân bố xác suất F
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm F.DIST.RT
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố xác suất F
Hàm FILTERXML
 Excel 2013
Web:    Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Hàm FIND, FINDB
Văn bản:    Tìm giá trị văn bản trong một văn bản khác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)
Hàm F.INV
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Hàm F.INV.RT
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Hàm FINV
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Hàm FISHER
Thống kê:    Trả về chuyển đổi Fisher
Hàm FISHERINV
Thống kê:    Trả về giá trị nghịch đảo của chuyển đổi Fisher
Hàm FIXED
Văn bản:    Định dạng một số thành văn bản có số các chữ số thập phân cố định
Hàm FLOOR
Tính tương thích:    Làm tròn số xuống, tiến tới không
Trong Excel 2007 và Excel 2010, đây là một hàm Toán học và lượng giác.
Hàm FLOOR.MATH
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm FLOOR.PRECISE
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.
Hàm FORECAST
Thống kê:    Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như là một phần của hàm Dự đoán mới, nhưng nó vẫn sẵn dùng để bảo đảm tính tương thích với các phiên bản trước.
Hàm FORECAST.ETS
Excel 2016
Thống kê:    Trả về một giá trị tương lai dựa trên giá trị hiện có (lịch sử) bằng cách dùng phiên bản AAA của giải thuật làm nhẵn hàm mũ (ETS)
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016
Thống kê:    Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016
Thống kê:    Trả về độ dài của mẫu hình lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã xác định
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016
Thống kê:    Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm FORECAST.LINEAR
Excel 2016
Thống kê:    Trả về một giá trị tương lai dựa trên giá trị hiện có
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm FORMULATEXT
 Excel 2013
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản
Hàm FREQUENCY
Thống kê:    Trả về phân bố tần suất dưới dạng một mảng dọc
Hàm F.TEST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về kết quả của kiểm tra F-test
Hàm FTEST
Tính tương thích:    Trả về kết quả của kiểm tra F-test
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm FV
Tài chính:    Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Hàm FVSCHEDULE
Tài chính:    Trả về giá trị tương lai của tiền vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi mức lãi gộp

Hàm GAMMA
 Excel 2013
Thống kê:    Trả về giá trị hàm Gamma
Hàm GAMMA.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố gamma
Hàm GAMMADIST
Tương thích:    Trả về phân bố gamma
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm GAMMA.INV
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma
Hàm GAMMAINV
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm GAMMALN
Thống kê:    Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Hàm GAMMALN.PRECISE
Excel 2010
Thống kê:    Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Hàm GAUSS
 Excel 2013
Thống kê:    Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Hàm GCD
Toán học và lượng giác:    Trả về ước số chung lớn nhất
Hàm GEOMEAN
Thống kê:    Trả về trung bình hình học
Hàm GESTEP
Kỹ thuật:    Kiểm tra xem một số có lớn hơn một giá trị ngưỡng hay không
Hàm GETPIVOTDATA
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về dữ liệu được lưu trữ trong báo cáo PivotTable
Hàm GROWTH
Thống kê:    Trả về các giá trị dọc theo xu hướng hàm mũ

Hàm HARMEAN
Thống kê:    Trả về trung bình điều hòa
Hàm HEX2BIN
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân
Hàm HEX2DEC
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân
Hàm HEX2OCT
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân
Hàm HLOOKUP
Tham chiếu và tra cứu:    Tra cứu trong hàng trên cùng của một mảng và trả về giá trị của ô được chỉ báo
Hàm HOUR
Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số sê-ri thành một giờ
Hàm HYPERLINK
Tham chiếu và tra cứu:    Tạo một lối tắt hoặc bước nhảy để mở một tài liệu lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ, hoặc Internet
Hàm HYPGEOM.DIST
Thống kê:    Trả về phân bố siêu bội
Hàm HYPGEOMDIST
Tương thích:    Trả về phân bố siêu bội
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Hàm IF
Lô-gic:    Xác định một phép kiểm tra lô-gic cần thực hiện
Hàm IFERROR
Lô-gic:    Trả về một giá trị mà bạn xác định nếu một công thức đánh giá một lỗi, nếu không, trả về kết quả của công thức
Hàm IFNA
 Excel 2013
Lô-gic:    Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức
Hàm IFS
Excel 2016
Lô-gic:    Kiểm tra xem một hoặc nhiều điều kiện được đáp ứng và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện đúng đầu tiên.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm IMABS
Kỹ thuật:    Trả về giá trị tuyệt đối (các mô-đun) của một số phức
Hàm IMAGINARY
Kỹ thuật:    Chuyển đổi hệ số ảo thành số phức
Hàm IMARGUMENT
Kỹ thuật:    Trả về theta tham đối, một góc được thể hiện bằng các radian
Hàm IMCONJUGATE
Kỹ thuật:    Trả về số liên hợp của một số phức
Hàm IMCOS
Kỹ thuật:    Trả về cosin của một số phức
Hàm IMCOSH
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về cosin hyperbolic của một số phức
Hàm IMCOT
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về cotang của một số phức
Hàm IMCSC
 Excel 2013
Kỹ thuật:   Trả về cosec của một số phức
Hàm IMCSCH
 Excel 2013
Kỹ thuật:   Trả về cosec hyperbolic của một số phức
Hàm IMDIV
Kỹ thuật:    Trả về thương số của hai số phức
Hàm IMEXP
Kỹ thuật:    Trả về số mũ của một số phức
Hàm IMLN
Kỹ thuật:    Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số phức
Hàm IMLOG10
Kỹ thuật:    Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số phức
Hàm IMLOG2
Kỹ thuật:    Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức
Hàm IMPOWER
Kỹ thuật:    Trả về một số phức lũy thừa nguyên
Hàm IMPRODUCT
Kỹ thuật:    Trả về tích của các số phức
Hàm IMREAL
Kỹ thuật:    Trả về hệ số thực của một số phức
Hàm IMSEC
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về sec của một số phức
Hàm IMSECH
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về sec hyperbolic của một số phức
Hàm IMSIN
Kỹ thuật:    Trả về sin của một số phức
Hàm IMSINH
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về sin hyperbolic của một số phức
Hàm IMSQRT
Kỹ thuật:    Trả về căn bậc hai của một số phức
Hàm IMSUB
Kỹ thuật:    Trả về chênh lệch giữa hai số phức
Hàm IMSUM
Kỹ thuật:    Trả về tổng của các số phức
Hàm IMTAN
 Excel 2013
Kỹ thuật:    Trả về tang của một số phức
Hàm INDEX
Tham chiếu và tra cứu:    Dùng một chỉ mục để chọn một giá trị từ một tham chiếu hoặc mảng
Hàm INDIRECT
Tham chiếu và tra cứu:    Trả về một tham chiếu được biểu thị bởi một giá trị văn bản
Hàm INFO
Thông tin:    Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại
Hàm này không khả dụng trong Excel Online.
Hàm INT
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số xuống đến một số nguyên gần nhất
Hàm INTERCEPT
Thống kê:    Trả về đoạn cắt của đường hồi quy tuyến tính
Hàm INTRATE
Tài chính:    Trả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư toàn bộ
Hàm IPMT
Tài chính:    Trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư trong một kỳ hạn đã cho
Hàm IRR
Tài chính:    Trả về suất sinh lợi nội bộ cho các chuỗi dòng tiền mặt
Hàm ISBLANK
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị trống
Hàm ISERR
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ #N/A
Hàm ISERROR
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào
Hàm ISEVEN
Thông tin:    Trả về TRUE nếu số là số chẵn
Hàm ISFORMULA
 Excel 2013
Thông tin:    Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức
Hàm ISLOGICAL
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lô-gic
Hàm ISNA
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lỗi #N/A
Hàm ISNONTEXT
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị không phải là văn bản
Hàm ISNUMBER
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là số
Hàm ISODD
Thông tin:    Trả về TRUE nếu số là số lẻ
Hàm ISREF
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là một tham chiếu
Hàm ISTEXT
Thông tin:    Trả về TRUE nếu giá trị là văn bản
Hàm ISO.CEILING
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Trả về một số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm ISOWEEKNUM
 Excel 2013
Ngày và giờ   Trả về số của số tuần ISO của năm cho một ngày đã cho

Hàm ISPMT
Tài chính:    Tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn đã xác định của một khoản đầu tư
Hàm JIS
Văn bản:   Thay đổi các ký tự (một byte) nửa độ rộng trong chuỗi thành các ký tự (hai byte) độ rộng đầy đủ

Hàm KURT
Thống kê:    Trả về độ lồi của tập dữ liệu

Hàm LARGE
Thống kê:    Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu
Hàm LCM
Toán học và lượng giác:    Trả về bội số chung nhỏ nhất
Hàm LEFT, LEFTB
Văn bản:    Trả về các ký tự ngoài cùng bên trái từ giá trị văn bản
Hàm LEN, LENB
Văn bản:    Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản
Hàm LINEST
Thống kê:    Trả về các tham số của một xu hướng tuyến tính
Hàm LN
Toán học và lượng giác:    Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số
Hàm LOG
Toán học và lượng giác:    Trả về lô-ga-rit của một số cho một cơ số đã xác định
Hàm LOG10
Toán học và lượng giác:    Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số
Hàm LOGEST
Thống kê:    Trả về các tham số của một xu hướng hàm mũ
Hàm LOGINV
Tương thích:    Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích lô-ga-rit
Hàm LOGNORM.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích
Hàm LOGNORMDIST
Tương thích:    Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích
Hàm LOGNORM.INV
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích lô-ga-rit
Hàm LOOKUP
Tham chiếu và tra cứu:    Tra cứu các giá trị trong một vectơ hoặc mảng
Hàm LOWER
Văn bản:    Chuyển đổi văn bản thành chữ thường

Hàm MATCH
Tham chiếu và tra cứu:    Tra cứu các giá trị trong một tham chiếu hoặc mảng
Hàm MAX
Thống kê:    Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số
Hàm MAXA
Thống kê:    Trả về giá trị tối đa trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic
Hàm MAXIFS
Excel 2016
Thống kê:    Trả về giá trị tối đa giữa các ô được xác định bởi một tập hợp điều kiện hoặc tiêu chí đã cho
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm MDETERM
Toán học và lượng giác:    Trả về giá trị xác định ma trận của một mảng
Hàm MDURATION
Tài chính:    Trả lại khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD
Hàm MEDIAN
Thống kê:    Trả về số trung vị của các số đã cho
Hàm MID, MIDB
Văn bản:    Trả về một số ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bắt đầu tại vị trí mà bạn xác định
Hàm MIN
Thống kê:    Trả về giá trị tối thiểu trong danh sách các đối số
Hàm MINIFS
Excel 2016
Thống kê:    Trả về giá trị tối thiểu giữa các ô được xác định bởi một tập hợp điều kiện hoặc tiêu chí đã cho.
Hàm này không sẵn dùng trong Excel 2016 cho Mac.
Hàm MINA
Thống kê:    Trả về giá trị nhỏ nhất trong danh sách các đối số, bao gồm số, văn bản và các giá trị lô-gic
Hàm MINUTE
Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số tuần tự thành một phút
Hàm MINVERSE
Toán học và lượng giác:    Trả về giá trị nghịch đảo ma trận của một mảng
Hàm MIRR
Tài chính:    Trả về suất sinh lợi nội bộ mà tại đó các dòng tiền tích cực và tiêu cực được tính toán ở các mức khác nhau
Hàm MMULT
Toán học và lượng giác:    Trả về tích ma trận của hai mảng
Hàm MOD
Toán học và lượng giác:    Trả về số dư của phép chia
Hàm MODE
Tương thích:    Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm MODE.MULT
Excel 2010
Thống kê:    Trả về một mảng dọc của các giá trị thường xảy ra nhất, hoặc các giá trị lặp lại trong một mảng hoặc phạm vi dữ liệu
Hàm MODE.SNGL
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị chung nhất trong một tập dữ liệu
Hàm MONTH
Ngày và giờ:    Chuyển đổi một số tuần tự thành một tháng
Hàm MROUND
Toán học và lượng giác:    Trả về một số được làm tròn thành một bội số mong muốn
Hàm MULTINOMIAL
Toán học và lượng giác:    Trả về đa thức của một tập số
Hàm MUNIT
 Excel 2013
Toán học và lượng giác:    Trả về ma trận đơn vị hoặc hướng đã xác định

Hàm N
Thông tin:    Trả về một giá trị được chuyển đổi thành một số
Hàm NA
Thông tin:    Trả về giá trị lỗi #N/A
Hàm NEGBINOM.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố nhị thức âm
Hàm NEGBINOMDIST
Tương thích:    Trả về phân bố nhị thức âm
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm NETWORKDAYS
Ngày và giờ:    Trả về số ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày
Hàm NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010
Ngày và giờ:    Trả về số ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày bằng cách dùng các tham số để biểu thị những ngày nào và bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần
Hàm NOMINAL
Tài chính:    Trả về lãi suất danh nghĩa hàng năm
Hàm NORM.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố lũy tích chuẩn
Hàm NORMDIST
Tương thích:    Trả về phân bố lũy tích chuẩn
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm NORMINV
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn
Hàm NORM.INV
Excel 2010
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích chuẩn
GHI CHÚ: Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm NORM.S.DIST
Excel 2010
Thống kê:    Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Hàm NORMSDIST
Tương thích:    Trả về phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm NORM.S.INV
Excel 2010
Thống kê:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Hàm NORMSINV
Tương thích:    Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm NOT
Lô-gic:    Đảo ngược lô-gic của đối số của nó
Hàm NOW
Ngày và giờ:    Trả về số tuần tự của ngày và thời gian hiện tại
Hàm NPER
Tài chính:    Trả về số kỳ hạn cho một khoản đầu tư
Hàm NPV
Tài chính:    Trả về giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi các dòng tiền định kỳ và một mức chiết khấu
Hàm NUMBERVALUE
 Excel 2013
Văn bản    Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa

Hàm OCT2BIN
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số bát phân thành nhị phân
Hàm OCT2DEC
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số bát phân thành thập phân
Hàm OCT2HEX
Kỹ thuật:    Chuyển đổi một số bát phân thành thập lục phân
Hàm ODD
Toán học và lượng giác:    Làm tròn số lên đến một số nguyên lẻ gần nhất
Hàm ODDFPRICE
Tài chính:    Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ

Leave a Comment