Tài liệu tlExcel 

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel: Left(), Right(), Mid(), Len()

CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI
A. Hàm Left()
Hàm Left() trong Excel là một trong những hàm cơ bản trong Excel dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về Công thức và cách sử dụng của hàm Left trong Excel.


Video hướng dẫn tự học Excel – Bài 4 – Hàm xử lý chuỗi Left Right Mid
Video hướng dẫn tự học Excel – Bài 4 – Hàm xử lý chuỗi Left Right Mid

1. Chức năng của hàm Left() trong Excel
Hàm Left() dùng để lấy ra n ký tự từ bên Trái của chuỗi (Text).
2. Cấu trúc của hàm Left trong Excel
LEFT(Chuỗi ,[Số ký tự])
Giải thích:
 • Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên trái của Chuỗi đã cho.
Lưu ý:
 • Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
 • Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() sẽ trả về toàn bộ văn bản.
 • Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.
3. Ví dụ về hàm Left() trong Excel
Ví dụ 1:
LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = Tin
Hàm Left() sẽ lấy ra 3 ký tự từ bên trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.
B. Hàm Right()
1. Chức năng của hàm Right() trong Excel
Hàm Right() dùng để lấy ra n ký tự từ bên phải chuỗi (Text).
2. Công thức của hàm Right() trong Excel
RIGHT (Chuỗi, [Số ký tự])
Giải thích:
 • Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên phải của Chuỗi đã cho.
Lưu ý:
 • Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.
 • Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Right() sẽ trả về toàn bộ văn bản.
 • Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.
3. Ví dụ về hàm Right() trong Excel
Ví dụ 1:
RIGHT(“Tin Hoc Van Phong”,4) = Phong
Hàm Right() sẽ lấy ra 4 ký tự từ bên phải chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.
Ví dụ 2: Sử dụng Hàm Left() và Right()
Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy điền kết quả vào cột  Mã PBSố hiệu. Biết rằng:
+ Mã PBlà 3 ký tự đầu của Mã NV
+ Số hiệulà 3 ký tự cuối của Mã NV
Ví dụ Công thức của hàm Left() và Right() trong Excel
Mã PBchính là 3 ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi Mã NV nên ta sử dụng hàm Left() để lấy ra.
Còn Số hiệu là 3 ký tự cuối bên phải của chuỗi Mã NVnên ta sử dụng hàm Right() để lấy ra.
Áp dụng Công thức hàm Left() và Right() trong Excel ta có Kết quả tại ô B5 = LEFT (A5, 3) và kết quả tại ô C5 = RIGHT (A5, 3).
Kết quả áp dụng Công thức của hàm Left() và Right() trong Excel
C. Hàm Mid()
1. Chức năng của hàm Mid() trong Excel
Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định
2. Cấu trúc của hàm Mid() trong Excel
MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, [Số ký tự])
Giải thích:
 • Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.
 • Vị trí bắt đầu:Vị trí bắt đầu để lấy n ký tự từ trong chuỗi đã cho
 • Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi đã cho.
Lưu ý:
 • Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về “” (văn bản trống).
 • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.
 • Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn 1 thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .
 • Nếu số ký tự là số âm thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .
3. Ví dụ về hàm Mid() trong Excel
Ví dụ 1:
Mid (“Tin Hoc Van Phong”, 5, 3) = Hoc
Hàm Mid() sẽ lấy ra 3 ký tự từ vị trí bắt đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.
D. Hàm Len()
1. Chức năng của hàm Len() trong Excel
Hàm Len() dùng để đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)
2. Cấu trúc của hàm Len() trong Excel
LEN(Chuỗi)
Giải thích:
Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.
3. Ví dụ về hàm Len() trong Excel
Ví dụ 1:
Len(“Tin Hoc Van Phong”) = 17
Hàm Len() sẽ đếm tổng số ký tự của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.
Ví dụ 2: Kết hợp sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len().
Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len() điền kết quả vào các cột  Loại, Mã HàngCông Suất. Biết rằng:
+ Loạilà 1 ký tự đầu của Mã SP
+ Mã Hànglà các ký tự thứ 2, 3, 4 của Mã SP
+ Công Suấtlà các ký tự từ thứ 6 đến hết của Mã SP
Kết hợp sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len()
Hướng dẫn: Dựa vào mô tả ta có:

+ Cột Loại: Là 1 ký tự đầu của Mã SP. Cần lấy 1 ký tự nằm bên trái nên áp dụng  hàm Left() trong Excel vào công thức tại ô B3 = Left(B3,1) => A
+ Cột Mã Hàng:  Là các ký tự thứ 2, 3, 4 của Mã SP. Như vậy ta cần lấy các ký tự thứ 2, 3, 4 nằm ở giữa trong Mã SP. Áp dụng hàm Mid() trong Excel vào công thức tại ô C3 = Mid(C3,2,3) => JAN
+ Cột Công Suất: Là các ký tự từ thứ 6 đến hết của Mã SP. Lấy các ký tự ở bên phải nên áp dụng hàm Right() trong Excel. Nhưng vì chiều dài của Mã SP ở từng ô khác nhau. Ví dụ: Ô A3 có chiều dài của chuỗi là 8, còn ô A4 lại có chiều dài của chuỗi là 9. Nên phải áp dụng thêm hàm Len() kết hợp với hàm Right() để lấy giá trị Công Suất trong Mã SP. Công thức tại ô D3 = Right(D3, len(A3) – 5)) => 6.5.
Trong đó Len(A3) để đếm tổng chiều dài các ký tự của ô A3 (= 8) rồi sau đó trừ (- 5) 5 ký tự cố định bên trái (AJAN_) ta sẽ được số ký tự cần lấy cho hàm Right() là 3. 
Kết quả áp dụng các hàm trên vào công thức tại các ô
VIDEO HƯỚNG DẪN HÀM XỬ LÝ CHUỖI

 

Chúc các bạn thành công!

Tag: hàm xử lý chuỗi, ham xu ly chuoi, hàm left, ham left, hàm right, ham right, hàm xử lý chuỗi trong excel, ham xu ly chuoi trong excel, hàm left trong excel, hàm right trong excel, ham left trong excel, ham right trong excel, hàm len, ham len, hàm len trong excel, ham len trong excel

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment