Blog Mã nguồn New 

Các thẻ điều kiện if else trong blogspot

Thẻ điều kiện trong blogspot là thành phần giúp bạn có thể tùy chỉnh cho widget hiển thị ở những trang nhất định như trang chủ, trang tĩnh, trang bài viết, trang lưu trữ, trang chứa url bất kỳ…Nếu bạn sử dụng linh hoạt thẻ này kết hợp với html, css và jquery bạn sẽ làm được khá nhiều điều trong blogspot.Hôm nay minh văn xin giới thiệu cho các bạn một số thẻ đơn giản giúp bạn sử dụng blog được tốt hơn.

Thẻ điều kiện có dạng chung như sau: 
Nó bắt đầu bằng một thẻ mở <b:if với thuộc tính cond và kết thúc bằng thẻ đóng </b:if> 
Danh sách thẻ điều kiện trong blogspot
 Hiển thị trên trang index bao gồm trang chủ, trang hiển thị nhãn, và trang archive. 
Cách áp dụng thẻ điều kiện trong blogspot

<b:if cond=’Điều kiện’> Nội dung tùy chỉnh </b:if>

1. Hiển thị trên trang chủ với cú pháp như sau. 

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

2. Hiển thị trên tất cả các trang trừ trang chủ

<b:if cond=’data:blog.url != data:blog.homepageUrl’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

Các bạn chú ý tới dấu: == và != tương ứng là so sánh bằng và không bằng.Nghĩa là nếu có dấu == thì chỉ hiển thị nội dung ở trang chủ, còn dấu != thì trừ trang chủ ra sẻ hiển thị tất cả các trang còn lại hay là trừ trang chủ ra. 

3.Hiển thị ở trang bài viết 

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

4. Hiển thị trên một trang tĩnh 

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

6. Hiển thị trên trang label (nhãn) 

<b:if cond=’data:blog.searchLabel’> Nội dung tùy chỉnh </b:if>

7. Hiển thị trên trang hoặc bài viết bất kỳ 

<b:if cond=’data:blog.url == “URL_Ở_Đây”‘>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

8. Hiển thị trên trang lỗi 404 

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

9. Hiển thị trên trang lưu trữ 

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

10. Trang hiển thị trên mobile 

<b:if cond=’data:blog.pageType == “data:blog.isMobile”‘>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

11. Bài viết đầu tiên

<b:if cond=’data:post.isFirstPost’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

12. Trang label search 

<b:if cond=’data:blog.searchLabel’>Nội dung tùy chỉnh</b:if>

Đọc đoạn trên chắc bạn cũng hiểu thẻ điều kiện nó hiển thị ở đâu như thế nào rồi chứ nhỉ. Tuy nhiên nó không đơn thuần như thế mà bạn cần kết hợp chúng lại với nhau thông dụng nhất là áp dụng thẻ điều kiện để tối ưu thẻ meta tag trong blogspot. 

<b:if cond=’Điều kiện’>…………..</b:if><b:if cond=’Điều kiện’>…………..<b:else/>…………..</b:if>

ví dụ : áp dụng thẻ điều kiện trong meta tag

         <b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>

<title><data:blog.pageTitle/></title><meta content=” name=’description’/><meta content=’Chia sẻ những kiến thức tốt nhất về’ name=’keywords’/><b:else/><title><data:blog.pageName/> – <data:blog.title/></title><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;. ‘ name=’description’/><meta expr:content=’data:blog.pageName + &quot;, ‘ name=’keywords’/></b:if>

Thêm một ví dụ nữa ví dụ bạn muốn chèn mã quảng cáo vào bài viết thì bạn chèn code sau vào. Muốn hiển thị vị trí nào thì bạn xác định vị trí đó và chèn đoạn code dưới vào thôi. 

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’><div style=’float:left; margin:10px;’>Mã quảng cáo đặt ở đây</div></b:if>

Hoặc thêm một ví dụ nữa là chèn mã quảng cáo sau bài viết đầu tiên thì chèn code sau: 

<b:if cond=’data:blog.pageType == “item”‘><b:if cond=’data:post.isFirstPost’>Mã quảng cáo đặt ở đây</b:if></b:if>

Ví dụ về sự kết hợp thẻ điều kiện với css 

<b:if cond=’data:blog.pageType != &quot;item&quot;’><b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’><style type=’text/css’>.post-body {color: yellow;}</style><b:else/><b:if cond=’data:blog.searchLabel’><style type=’text/css’>.post-body {color: blue;}</style><b:else/><style type=’text/css’>.post-body {color: red;}</style></b:if></b:if><b:else/><style type=’text/css’>.post-body {color: green;}</style></b:if>

Leave a Comment