Lập Trình & Seo Thủ thuật máy tính 

Cấu hình chạy nhiều Website trên 1 Server Windows

Việc cấu hình chạy 1 website trên một hosting, website chạy trên VPS Windows thì khá đơn giản với các bạn rồi. Tuy nhiên, rất nhiều bạn bị vướng mắc khi tiến hành thiết lập chạy nhiều domain trên một server hoặc chạy nhiều website trên một VPS.
Bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn cấu hình chạy nhiều Website trên 1 server hoặc VPS sử dụng xampp và windows để các bạn rõ hơn.
Bước 1: Trước hết bạn cần cài đặt Xampp vào máy chủ của bạn, nếu server của bạn đã cài rồi thì bỏ qua bước này.
cấu hình chạy nhiều website trên 1 server

Các bạn  bấm vào link dưới đây để tải bản cài đặt mới nhất:

Bước 2: Các bạn chọn nơi chứa code các trang website

VD: mình chọn ổ D là nơi lưu dữ liệu của các trang và chạy 3 website với tên miền như sau:

www.website1.com
www.website2.com
www.website3.com

Mình sẽ tạo nơi lưu trữ dữ liệu tương ứng ở ổ D như sau:

D:/Website/website1.com
D:/Website/website2.com
D:/Website/website3.com

Bước 3: Tiến hành sửa file xampp/apache/conf/extra/httpd-vhosts.conf

Giả sửa thư mục cài đặt Xampp là D:xampp (Tùy vào thư mục cài xampp của bạn mà bạn đã cài đặt)

Các bạn cần sửa file này D:xamppapacheconfextrahttpd-vhosts.conf và thêm vào đoạn code sau

Chú ý: Nếu bạn đã có đoạn code đó thì hãy xóa đi, hoặc cứ thêm vào cuối của file http-vhosts.conf, nếu là file mặc định có thể xóa hết đi, chỉ quan tâm tới dòng nào không có dấu #, nếu dòng nào có dấu # ở trước thì có thể xóa được, dấu # biểu thị là chưa có hiệu lực.

NameVirtualHost *:80

<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
DocumentRoot D:/xampp/htdocs
</VirtualHost>

<Directory "D:/Website/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
ServerName   website1.com
ServerAlias website1.com
DocumentRoot D:/Website/website1.com
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName   website2.com
ServerAlias website2.com
DocumentRoot D:/Website/website2.com
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName   website3.com
ServerAlias website3.com
DocumentRoot D:/Website/website3.com
</VirtualHost>

Sau khi sửa xong thì bạn hãy khởi động lại Apache để có hiệu lực.

Bước 4: Để chạy nhiều website trên 1 server thì tất nhiên bạn phải trỏ domain về IP của Server hay VPS rồi

Trong quá trình các bạn cấu hình chạy nhiều Website trên cùng 1 VPS windows mà gặp lỗi Access forbidden (Error 403) thì các bạn xem bài hướng dẫn sửa lỗi dưới đây nhé.

>> Hướng dẫn Sửa lỗi Access forbidden Error 403 trên Xampp

Leave a Comment