blogspot 

Code đếm ngược thời gian đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Nhatthienkt.com – Xuân Ất Mùi 2015 sắp đến rồi, mọi người lại cùng nhau chờ đón giây phút giao thừa thật vui và đẹp nữa. Những bạn thích có một cái đồng hồ đếm ngược thời gian về Tết chính xác từng giây thì không khó đâu nhá. Copy code sau đây và paste vào web của bạn.

Code đếm ngược thời gian đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

Đồng hồ đếm ngược thời gian về Tết

Mẫu 1:

function setcountdown(theyear,themonth,theday){ yr=theyear;mo=themonth;da=theday } setcountdown(2015,2,19) var occasion=”HAPPY NEW YEAR 2015″ var message_on_occasion=”Chúc mừng năm mới 2015 ” var countdownwidth=’480px’ var countdownheight=’20px’ var countdownbgcolor=’lightblack’ var opentags=” var closetags=” var montharray=new Array(“Jan”,”Feb”,”Mar”,”Apr”,”May”,”Jun”,”Jul”,”Aug”,”Sep”,”Oct”,”Nov”,”Dec”) var crosscount=” function start_countdown(){ if (document.layers) document.countdownnsmain.visibility=”show” else if (document.all||document.getElementById) crosscount=document.getElementById&&!document.all?document.getElementById(“countdownie”) : countdownie countdown() } if (document.all||document.getElementById) document.write(”) window.onload=start_countdown function countdown(){ var today=new Date() var todayy=today.getYear() if (todayy < 1000) todayy+=1900 var todaym=today.getMonth() var todayd=today.getDate() var todayh=today.getHours() var todaymin=today.getMinutes() var todaysec=today.getSeconds() var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec futurestring=montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr dd=Date.parse(futurestring)-Date.parse(todaystring) dday=Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1) dhour=Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1) dmin=Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1) dsec=Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1) //if on day of occasion if(dday

Leave a Comment