Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 21. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'.

Cảnh báo 1: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ’01-10-2014′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’.

    Cách sửa: Mở Tìm tham số 01-10-2014 => Sửa thành 01/10/2014 rồi lưu lại (Dùng Notepadd++ sửa dấu gạch ngang thành gạch chéo, chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác). Sau đó thử nộp lại.

Leave a Comment