Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 525. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'

Cảnh báo 9: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 525. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ‘0.00’ is not a valid value for ‘integer’.

Người nộp thuế gặp lỗi này khi nộp tờ khai báo cáo tài chính theo định dạng XML. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bị lỗi bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá  trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp tờ khai.

Leave a Comment