Gallery Lỗi tờ khai Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for type 'tieuMucHT_empty'

Cảnh báo 6: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. – Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.

         Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:
    + Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
    + Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000
 

Leave a Comment