Gallery Lỗi XSD 

Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'date'

[right-post]

Cảnh báo 5: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. – Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.

      Lỗi này xảy ra khi trên tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị thiếu giá trị ngày ở cặp thẻ ngayDauKyBC và ngayCuoiKyBC. Người nộp thuế mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau:

[right-post]

Leave a Comment