[Ebook] Tài liệu Giáo trình lập trình PHP (4 modules) – ĐH KHTN

Thông tin chung

  • Tên tài liệu : Tài liệu Giáo trình Lập Trình PHP 4 Modules – TTTH ĐH KHTN HCM
  • Tác giả : Trung tâm tin học ĐH KHTN
  • Số lượng PDF : 4
  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
  • Format : PDF
  • Thể loại :Tài liệu giảng dạy lập trình PHP

Giới thiệu
Module 1
Bài 1 Tổng quan
Bài 2 Các kiểu dữ liệu cơ sở
Bài 3 Xây dựng phương thức(hàm) và xử lý lỗi
Bài 4 Sử dụng hàm của PHP
Bài 5 Xử lý tập tin
Bài 6 Mảng cơ bản
Bài 7 Lập trình hướng đối tượng cơ bản
Bài 8 Form và các điều khiển cơ sở
Bài 9 Sử dụng dịch vụ

Module 2
Bài 1 Form và các điều khiển cơ sở
Bài 2 Javascript căn bản
Bài 3 Kết hợp PHP và JavaScript
Bài 4 Lập trình hướng đối tượng nâng cao
Bài 5 XML
Bài 6 XML – DOM
Bài 7 Tích hợp mã PHP
Bài 8 SESSION – COOKIE
Bài 9 Hoàn chỉnh website

Module 3
Bài 1 Tổng quan CSDL MYSQL
Bài 2 Truy vấn trong CSDL MySQL – SELECT
Bài 3 Truy vấn trong CSDL MySQL – Truy vấn con & Cập nhập dữ liệu
Bài 4 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 1
Bài 5 Kết hợp PHP & MySQL – Thư viện PDO 2
Bài 6 Hiển thị dữ liệu trên trang Web
Bài 7 PHP Email & Secure Email
Bài 8 Smarty – Template Engine 1
Bài 9 Smarty – Template Engine 2
Bài 10 Xây dựng Web Service

Module 4
Bài 1: Mô hình MVC
Bài 2 Model
Bài 3 View
Bài 4 Controller
Bài 5 Ajax 1
Bài 6 Ajax 2
Bài 7 Jquery
Bài 8 Giỏ hàng (Shoppping Cart)
Bài 9 Hoàn chỉnh ứng dụng

Link download ebook lập trình PHP

[Ebook] Lập trình PHP – ĐH KHTN

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment