FLASH KHUNG (Phần 4)

Dưới đây là một số flash khung dùng để trang trí Blog thêm đẹp, ngoài việc trang trí các bạn còn có thể ghi các thông điệp gởi đến khách tham quan, các thông điệp này sẽ ẩn hiện trong file Flash khá mướt. Để biết cách ghi các thông điệp như các file Flash minh hoạ phía dưới, các bạn xem cách làm TẠI ĐÂY. Link file flash: http://img188.imageshack.us/img188/2820/8911.swf width=”500″ height=”600″ Link file flash: http://img212.imageshack.us/img212/3326/74545333.swf width=”500″ height=”750″ Link file flash: http://img196.imageshack.us/img196/6993/811.swf width=”480″ height=”650″ Link file flash: http://img187.imageshack.us/img187/7206/7134.swf width=”460″ height=”600″…

Read More

FLASH KHUNG (Phần 3)

Dưới đây là một số flash khung dùng để trang trí Blog thêm đẹp, ngoài việc trang trí các bạn còn có thể ghi các thông điệp gởi đến khách tham quan, các thông điệp này sẽ ẩn hiện trong file Flash khá mướt. Để biết cách ghi các thông điệp như các file Flash minh hoạ phía dưới, các bạn xem cách làm TẠI ĐÂY. Link file flash: http://img11.imageshack.us/img11/4643/1030.swf width=”460″ height=”650″ Link file flash: http://img11.imageshack.us/img11/6682/10301.swf width=”460″ height=”650″ Link file flash: http://img25.imageshack.us/img25/1116/1024.swf width=”460″ height=”650″ Link file flash: http://img395.imageshack.us/img395/6690/1015.swf width=”460″ height=”650″…

Read More

FLASH KHUNG (Phần 1)

Dưới đây là một số flash khung dùng để trang trí Blog thêm đẹp, ngoài việc trang trí các bạn còn có thể ghi các thông điệp gởi đến khách tham quan, các thông điệp này sẽ ẩn hiện trong file Flash khá mướt. Để biết cách ghi các thông điệp như các file Flash minh hoạ phía dưới, các bạn xem cách làm TẠI ĐÂY. Link file flash: http://img509.imageshack.us/img509/516/11261.swf width=”550″ height=”500″ Link file flash: http://img509.imageshack.us/img509/3908/1122.swf width=”460″ height=”660″ Link file flash: http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf width=”500″ height=”700″ Link file flash: http://img69.imageshack.us/img69/5717/11221.swf width=”550″ height=”520″…

Read More

FLASH KHUNG (Phần 2)

Dưới đây là một số flash khung dùng để trang trí Blog thêm đẹp, ngoài việc trang trí các bạn còn có thể ghi các thông điệp gởi đến khách tham quan, các thông điệp này sẽ ẩn hiện trong file Flash khá mướt. Để biết cách ghi các thông điệp như các file Flash minh hoạ phía dưới, các bạn xem cách làm TẠI ĐÂY. Link file flash: http://img146.imageshack.us/img146/1372/15409057.swf width=”460″ height=”350″ Link file flash: http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf width=”460″ height=”600″ Link file flash: http://img259.imageshack.us/img259/8828/yuan071701y.swf width=”600″ height=”660″ Link file flash: http://img204.imageshack.us/img204/3856/72922.swf width=”550″ height=”700″…

Read More

BANNER ĐẸP (Phần 2)

Dưới đây là một số mẫu Banner cho Blog (kích cỡ 960×150), ứng với mỗi mẫu là code để nhúng vào Web/Blog, mời các bạn tham khảo nha. Mẫu 1: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”150″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://a81a3e5a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/960.1.swf?attachauth=ANoY7cpRBlTq4YL_Umzr6YKP_NElW3wx8qJxVlTjELnM1sNYdc630IQynsJKoRf8652SoPr2-Sd3jRN2Jr4s8mSbaaHxKMBbrvl_E9sp-WWa3ar5v-TAA-HFCnydcRmRIkH5GODEz5x7kktNYWUNk_M0oC6466LHvKgVGJrSbyistSrpvQreK0RZokZQvlw2UeZ2xjGIQf4nsLpGC9f1BsdNk6VC_370HA%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”960″></embed> Mẫu 2: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”150″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://a81a3e5a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/960.2.swf?attachauth=ANoY7crNgFma4ZPui5rEreDretMGLC1xHAf8Dwy1apbS__-nxa5_v_CA1TzE7blvmx3k14tAaxHnTW3nnc-F3iYYRDgCx25BuQA6C99–_64Yp_wXhbx_TSZ4TI8tvOW7u9l4wwZXagm9SY3BbmmcOnqC0cUza3QD1ByVlOsGDoxTdHSpjXcuT2DZE-j2FzsVu-T_L8gwDzRjBptZPvsn4hBM9fgMpmGxw%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”960″></embed> Mẫu 3: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”150″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://a81a3e5a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/960.3.swf?attachauth=ANoY7cofx3jDphgvjY7mEyKBquXSbmv6z9U–jE1Z30NFwjwmFBVOA7eBTm-_RGkL4thTwB8rr9g5dWxq_joKsPuFUnlYzQYAUtRDIgHjG6Jv0mw8Ddi7MyeK-LFSvWRKTY5gt-Yw3N9MMkWZaCZmduWsaLuTpnZQCHjNBR5S4nSWedOoLzkTp7aK9V_3NghqfftmzIOO0Fie2m0uAeuvDeHs3B-14alaw%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”960″></embed> Mẫu 4: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”150″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://a81a3e5a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/960.4.swf?attachauth=ANoY7cp2jcOExuaOotlSLmrhWCj0lNeGyVA4Hg_UVsm-2txfSbHMgqSzpme8WWAdtXs4vOM9gpPyZdK7GoHRLW2OIZ_mYPoYhXzTmFIxc-mFrQ2p1YevU8uuG_uomEE6s-uokbaH47f_O0XZ0rvrLKzfZQU3jdHcbft86zfzAavzkUBt5PRBHCFDjEufovEJ5Z4D41rpOppDV44gMS5mPwNJJXI_MWlJFg%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”960″></embed> Mẫu 5: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”150″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://a81a3e5a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/960.5.swf?attachauth=ANoY7cqkQaSXE31D-hNPN0S_l1IkLMtXYiUR0Wz3dlk4OeVovKKUYDhrVo3biGSa9S3EHlBJoEk_LP96Uq20fGy_zH1NjTbvfD8_Kuu535CuZgzEaRsNuNggkCbNWs3uTTV7JI46ieSayG4h3WaTpswGVGMOGLDULY9BnDMVjtzgLNMcjUGmQ3dckmYMFijp0oJuyXbis8yvDct2GTKTh8mNLLeSFgqduA%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”960″></embed> Mẫu 6: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”150″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://a81a3e5a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/960.6.swf?attachauth=ANoY7cpF2y3Z0ctYNC7PlNAhkPn4M0uJF2-Gsvaal05ueY6_MfgOMCY0ElnOF19LgWDthlCJO4rYMXRBw_-WIxzcMRivpZ6ZTJaTEN_pGNT0ZdmgehMyqh3XDsswekE_tJOFdc3ukXbN_cpc3xtg3GWWRcGcz6nTpM8DJNPB5bb2EL0iiuGAOMc5zIDvaNETWIcGAiNH8phhKKW0D4zddugnJLKZUx40YQ%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”960″></embed> Mẫu 7: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://a81a3e5a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/dunghennesy/960-11.swf?attachauth=ANoY7crM45yTGoBylsWfFmrwYgyBLiXnQMk6VRn8_VjlPXDJ45k4QJkmNw5rCBXiUWLhCslPxZou_Tgrj-dh4A9AhG7ZLgOK4hxQwR7-3kU9aghZoV-PvFCHKWe30IT4cc8dD_6bnLC5PcGl3vnzy7wzMVc1ELlCoU_ACWZdsOFTVPmilGkql12G-xoGGbxGDqaYcohXpRp0z97pdoN2D6cp8-1OE6PeRg%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash”…

Read More

FLASH ĐẸP LÀM BANNER (Phần 2)

Dưới đây là một số file Flash khá đẹp dùng để ghép vào làm banner, các bạn có thể xem cách tạo banner TẠI ĐÂY Mẫu 11: Link: http://gplus.vn/dunghennessy1 Mẫu 12: Link: http://gplus.vn/dunghennessy2 Mẫu 13: Link: http://gplus.vn/dunghennessy3 Mẫu 14: Link: http://gplus.vn/dunghennessy4 Mẫu 15: Link: http://gplus.vn/dunghennessy5 Mẫu 16: Link: http://gplus.vn/dunghennessy6 Mẫu 17: Link: http://gplus.vn/dunghennessy7 Mẫu 18: Link: http://gplus.vn/dunghennessy8 Mẫu 19: Link: http://gplus.vn/dunghennessy9 Mẫu 20: Link: http://gplus.vn/dunghennessy10 Nếu bạn muốn chèn file Flash này vào Blog để trang trí thì xem BÀI NÀY. Chúc các bạn thành công

Read More

FLASH ĐẸP LÀM BANNER (Phần 1)

Dưới đây là một số file Flash khá đẹp dùng để ghép vào làm banner, các bạn có thể xem cách tạo banner TẠI ĐÂY Mẫu 1: Link: http://gplus.vn/dunghennessy500 Mẫu 2: Link: http://gplus.vn/dunghennessy501 Mẫu 3: Link: http://gplus.vn/dunghennessy502 Mẫu 4: Link: http://gplus.vn/dunghennessy503 Mẫu 5: Link: http://gplus.vn/dunghennessy504 Mẫu 6: Link: http://gplus.vn/dunghennessy505 Mẫu 7: Link: http://gplus.vn/dunghennessy506 Mẫu 8: Link: http://gplus.vn/dunghennessy507 Mẫu 9: Link: http://gplus.vn/dunghennessy508 Mẫu 10: Link: http://gplus.vn/dunghennessy509 Nếu bạn muốn chèn file Flash này vào Blog để trang trí thì xem BÀI NÀY. Chúc các bạn thành công Xem tiếp phần 2

Read More

FLASH ĐẸP (Phần 2)

Dưới đây là một số file flash khá đẹp và ấn tượng, thích hợp để trang trí blog, ứng với mỗi mẫu là code để nhúng vào Web/Blog.Vì file Flash nhiều sẽ làm trang load chậm do đó tôi sẽ chia làm nhiều phần, mong các bạn thông cảm Mẫu 11: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”410″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://blog.roodo.com/yuan1028/78c8ce44.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 12: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://blog.roodo.com/yuan1028/470c792d.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 13: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://blog.roodo.com/yuan1028/83b3b66a.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 14: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://blog.roodo.com/yuan1028/deb6eeaf.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 15: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″…

Read More

FLASH ĐẸP (Phần 1)

Dưới đây là một số file flash khá đẹp và ấn tượng, thích hợp để trang trí blog, ứng với mỗi mẫu là code để nhúng vào Web/Blog.Vì file Flash nhiều sẽ làm trang load chậm do đó tôi sẽ chia làm nhiều phần, mong các bạn thông cảm Mẫu 1: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://img156.imageshack.us/img156/3092/20080408144139675001tn7.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 2: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://img132.imageshack.us/img132/2561/20080408144139281831hy8.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 3: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://img156.imageshack.us/img156/1291/20080408144139588141eg5.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 4: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”http://img156.imageshack.us/img156/3634/2008040814413951441xe4.swf” type=”application/x-shockwave-flash” width=”530″></embed> Mẫu 5: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”400″…

Read More

BANNER ĐẸP (Phần 1)

Dưới đây là một số mẫu Banner cho Blog (kích cỡ 900×200), ứng với mỗi mẫu là code để nhúng vào Web/Blog, mời các bạn tham khảo nha. Mẫu 1: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://1025630998240328736-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken/banner1%28900×200%29.swf?attachauth=ANoY7cqe8sLBMAw0WtaZKKPQRfwTFlbaJVH0eKmK8NfbkOkuWhrm5EzsPI8FmWJ3ejvnZkbe1AOItg9LXONVsewdM3_vHrGLvriW9F2i_xtdJUTDi727JvOEWn278OcnCB_Gny1ULONebIfBV2AURpDkC3kjCnDYK7atOIzqSrye-_Jt8KkeC80KQnDJh4bElojIJOT-UD_lntZBQvoipPT_g_H8n1Ouuw%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”900″></embed> Mẫu 2: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://1025630998240328736-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken/banner2%28900×200%29.swf?attachauth=ANoY7crD4WuwC03ug7UbyX5g-7cIE7SVuPP3WAeUd6xCSRXjQAzeyxCsgvjD0BC1R_wrNcyiLpu3yjwmXtIpKdf0Ofh6tjwHVFSkWYqU1_MA3GjU4xDMVMQJ2ZX7FxBB4PoU71Vo_ZJ-2FB9ZiGt3Cak2PYzji0l2YP_F0HH91bX_zmPMLEKYcN1vxjvBOEwArsUJOSGmyv0nYaDuCpBEz9DivFcA0txcA%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”900″></embed> Mẫu 3: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://1025630998240328736-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken/banner3%28900×200%29.swf?attachauth=ANoY7cpJV3dEw6wiZb-_v_VE8hiTX8lIar2j2oYi9D3zkkP4NcqDxizAXFkMIf05kU0CtrEPPFw2t8qJLYzQQvs2Lv39tChXRDWO2Jy_IS3oRypYhLLPrsLVuitUBQric4UH2Iw735o1V7rlKlyY4A5gg4FsdSWeCxut97dksY4gKYq7TjrxAytfY3ak5JByFnjwtObH25rvPYn31I6HalPB7UG2n-m7cQ%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”900″></embed> Mẫu 4: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://1025630998240328736-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken/banner4%28900×200%29.swf?attachauth=ANoY7crWj5Mi-LQ4HvW0lDTPwA0Y3mr-0yMUXcy90ALdboFYpLSZRHMSxUEeKUZWKzaYTDC0T1pS19EdJeR-56BhluQEO6TznqUuGW-RAZtSXkb3UNxRJj6ugF0l5z_IaUXT12xW2CC9xeQfyJI2-5T1dMoleyUs9rJsvLWBpGYfjAUDLopeDQ_yCRtZD_urwdGMd9evmjwFnCPVatz1bfA8087DaHfqbA%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”900″></embed> Mẫu 5: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://1025630998240328736-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken/banner5%28900×200%29.swf?attachauth=ANoY7coHLizMmpYCXzWh80XyV-9IoYY5H09mpExfTFqOptNw3nyqAnhkv1oTQfW5Wg1nJd-1bQ-VY5P6f0muQEOxSZvIAW2-Gbxb2-3oKJF8z8JLfhtAjvQZSj3mN6CaUXlZu0Pu1YvAFRTRh1ahYohX3haYvFS4gbv1LuN4JGGwjJLmgWaFeERt4yUYK3Y5tkeIlEma9G__8ezo9HFkPio8V54ublQ6ug%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”900″></embed> Mẫu 6: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://1025630998240328736-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken/banner6%28900×200%29.swf?attachauth=ANoY7cpWv-5M6mSkS13Ul6LeaNg3vCYy4d61j-1zkwtFcVjhVAoG-v6tJgcxdNDeEqbrd22FlSXaeUni5Zcq4iwq6n_TIYqNcINTRo4LAAlMMe3kkzG_jOA9QKkUAhTpzycDTgMHfHUDKnY9C6iQVJoPQMitH12peXwAhl_Bhnx3BO45iuLcBCxSyelzCrYhphmEcs7sVk_XXjbSRXWqx3KLq3eHPRoqtg%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash” width=”900″></embed> Mẫu 7: <embed bgcolor=”#FFFFFF” height=”200″ pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” src=”https://1025630998240328736-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/dungheineken/banner7%28900×200%29.swf?attachauth=ANoY7cpmYp7AP7APEa26-mMAx6ikxdyCUEX7VZSy1r-2Monx9KbOaMLhpBxrq2aLom8rLX79cl-daHI-gdQsKrW1TK5pd61-v-_GWX4XkuvylzczklI5bvosucjKxY-I_u2CKtMd38W2zMwOeHh3xweJ0vhdXJVtSn6e7JIxg_VpBrtEZZ5UioA0_xsyeqzFcg7MkbAL-sO4G4wcXbdE-SIBEdNd9Dhy9g%3D%3D&attredirects=0″ type=”application/x-shockwave-flash”…

Read More