Blog Mã nguồn 

Hiển thị bài viết gần đây có hình Thumbnails theo nhãn cho blog

 Hiển thị bài viết gần đây kèm theo hình ảnh cho bài viết theo nhãn đang được các bạn quan tâm để trang chí cho blog của mình thêm chuyên nghiệp. Bài viết này minh văn sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để hiển thị bài viết gần đây theo nhãn với hình ảnh thu nhỏ.

Để thêm bài viêt gần đây theo nhãn các bạn làm như sau.

Thêm bài viết gần đây theo nhãn có hình ảnh thu nhỏ.

 Bước 1: từ Blogger Dashboard vào Template chọn Edit HTML

Bước 2. Tìm đoạn mã  ]]> </ B: skin> bằng cách nhấn ctrl +F 

Sau đó dán đoạn mã phía dưới lên trước thẻ ]]> </ b: skin> :

* Hiển thị bài viết liên quan theo nhãn có hình ảnh thu nhỏ——————————— */
img.label_thumb{
float:left;
margin-right:10px !important;
height:65px; /* Thumbnail height */
width:65px; /* Thumbnail width */
border: 1px solid #fff;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .4);
}

#label_with_thumbs {
float: left;
width: 100%;
min-height: 70px;
margin: 0px 10px 2px 0px;
padding: 0;
}
ul#label_with_thumbs li {
padding:8px 0;
min-height:65px;
margin-bottom:0px;
border-bottom: 1px dotted #999999;
}

#label_with_thumbs li{
list-style: none ;
padding-left:0px !important;
}

#label_with_thumbs a { text-transform: uppercase;}
#label_with_thumbs strong {padding-left:0px; }

Step 3. Bạn tìm thẻ : </head> và thêm lên trên thẻ </head>  đoạn script bên dưới:

 <script type=’text/javascript’>
//<![CDATA[
function labelthumbs(json){document.write(‘<ul id=”label_with_thumbs”>’);for(var i=0;i<numposts;i++){var entry=json.feed.entry[i];var posttitle=entry.title.$t;var posturl;if(i==json.feed.entry.length)break;for(var k=0;k<entry.link.length;k++){if(entry.link[k].rel==’replies’&&entry.link[k].type==’text/html’){var commenttext=entry.link[k].title;var commenturl=entry.link[k].href;}
if(entry.link[k].rel==’alternate’){posturl=entry.link[k].href;break;}}var thumburl;try{thumburl=entry.media$thumbnail.url;}catch(error)
{s=entry.content.$t;a=s.indexOf(“<img”);b=s.indexOf(“src=””,a);c=s.indexOf(“””,b+5);d=s.substr(b+5,c-b-5);if((a!=-1)&&(b!=-1)&&(c!=-1)&&(d!=””)){thumburl=d;}else thumburl=’http://3.bp.blogspot.com/-zP87C2q9yog/UVopoHY30SI/AAAAAAAAE5k/AIyPvrpGLn8/s1600/picture_not_available.png’;}
var postdate=entry.published.$t;var cdyear=postdate.substring(0,4);var cdmonth=postdate.substring(5,7);var cdday=postdate.substring(8,10);var monthnames=new Array();monthnames[1]=”Jan”;monthnames[2]=”Feb”;monthnames[3]=”Mar”;monthnames[4]=”Apr”;monthnames[5]=”May”;monthnames[6]=”June”;monthnames[7]=”July”;monthnames[8]=”Aug”;monthnames[9]=”Sept”;monthnames[10]=”Oct”;monthnames[11]=”Nov”;monthnames[12]=”Dec”;document.write(‘<li class=”clearfix”>’);if(showpostthumbnails==true)
document.write(‘<a href=”‘+posturl+'” target =”_top”><img class=”label_thumb” src=”‘+thumburl+'”/></a>’);document.write(‘<strong><a href=”‘+posturl+'” target =”_top”>’+posttitle+'</a></strong><br>’);if(“content”in entry){var postcontent=entry.content.$t;}
else
if(“summary”in entry){var postcontent=entry.summary.$t;}
else var postcontent=””;var re=/<S[^>]*>/g;postcontent=postcontent.replace(re,””);if(showpostsummary==true){if(postcontent.length<numchars){document.write(”);document.write(postcontent);document.write(”);}
else{document.write(”);postcontent=postcontent.substring(0,numchars);var quoteEnd=postcontent.lastIndexOf(” “);postcontent=postcontent.substring(0,quoteEnd);document.write(postcontent+’…’);document.write(”);}}
var towrite=”;var flag=0;document.write(‘<br>’);if(showpostdate==true){towrite=towrite+monthnames[parseInt(cdmonth,10)]+’-‘+cdday+’ – ‘+cdyear;flag=1;}
if(showcommentnum==true)
{if(flag==1){towrite=towrite+’ | ‘;}
if(commenttext==’1 Comments’)commenttext=’1 Comment’;if(commenttext==’0 Comments’)commenttext=’No Comments’;commenttext='<a href=”‘+commenturl+'” target =”_top”>’+commenttext+'</a>’;towrite=towrite+commenttext;flag=1;;}
if(displaymore==true)
{if(flag==1)towrite=towrite+’ | ‘;towrite=towrite+'<a href=”‘+posturl+'” class=”url” target =”_top”>More »</a>’;flag=1;;}
document.write(towrite);document.write(‘</li>’);if(displayseparator==true)
if(i!=(numposts-1))
document.write(”);}document.write(‘</ul>’);}
//]]>
</script>

Thêm đoạn script dưới vào trước thẻ </body>  để tương thích với mọi độ phân giải:

 <script type=’text/javascript’>                  
function changeThumbSize(id,size){
var blogGadget = document.getElementById(id);
var replacement = blogGadget.innerHTML;
blogGadget.innerHTML = replacement.replace(/s72-c/g,”s”+size+”-c”);
var thumbnails = blogGadget.getElementsByTagName(“img”);
for(var i=0;i&lt;thumbnails.length;i++){
thumbnails[i].width = size;
thumbnails[i].height = size;
}
}
changeThumbSize(“label_with_thumbs”,210);             
</script>

Xong rồi chúng ta lưu lại

Step 4. Tới Layout – click thêm Add a Gadget

blogger layout, add a gadget


Step 5. Chọn đoạn HTML/Javascript widget và dán đoạn mã phía dưới vào:

 <script type=’text/javascript’>var numposts = 3;var showpostthumbnails = true;var displaymore = false;var displayseparator = true;var showcommentnum = false;var showpostdate = false;var showpostsummary = true;var numchars = 100;</script>
<script type=”text/javascript” src=”/feeds/posts/default/-/Name-of-the-label?published&alt=json-in-script&callback=labelthumbs”></script>

 var numposts ← Số bài viết muốn hiển thị 

var showpostthumbnails ← Show/hide ảnh thu nhỏ 

var displaymore ← Show or hide link đọc tiếp

var displayseparator ← Show/hide separator 

var showcommentnum ← Show/hide the number of comments

var showpostdate ← Show/hide the posts dates 

var showpostsummary ← Show or not the posts summaries 

var numchars ← Number of posts characters (here you have to change the 100 value)

Leave a Comment