TIỀN VN QUA CÁC THỜI KỲ

Tiền Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỷ 20 đến nay: * 1 đồng (năm 1921 – 1931) * 20 đồng (năm 1936 – 1939) *100 bạc (năm 1936 – 1939) * 10 cent (năm 1939) * 20 cent (năm 1939) * 50 cent (năm 1939) * 500 đồng (năm 1939) * 5 cent (năm 1942) * 10 cent (năm 1942)     * 20 cent (năm 1942) * 50 cent (năm 1942)  Tiền xu phát hành năm 1942 – 1950 * 20 xu * 5 hào * 1…

Read More