Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 Sửa đổi bổ xung một số điều thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số…

Read More
Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chánh về hóa đơn

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 10/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày…

Read More
Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 27/04/2018 sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 39/2014/TT-BTC và thông tư số 26/2015/TT-BTC

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH ——-              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 ————— Số: 37/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH       – Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…

Read More
Gallery Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định một số điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều…

Read More
Hóa đơn Thông tư 

Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/08/2014 – Về việc sửa đổi một số điều thông tư TT156/2013, TT39/2014, ….

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH——–   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng  8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, THÔNG TƯ SỐ85/2011/TT-BTC NGÀY 17/6/2011,­­ THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ CẢI CÁCH, ĐƠN GIẢN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật Quản lý…

Read More
Hóa đơn Thông tư 

Thông tư 139/2014/TT-BTC ngày 23/09/2014

Thông tư 39/2014/TT-BTC sẽ có hiệu lực thay thế cho Thông tư 64/2013/TT-BTC từ ngày 01/6/2014. Chúng tôi đã tổng hợp một số thay đổi trong thông tư 39 như sau:      Cá nhân không được tạo hóa đơn GTGT     Trong quy định tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 39 đã nêu rõ “hóa đơn GTGT là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bỏ đối tượng cá nhân ra)”. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ…

Read More