Tài liệu tlExcel 

Hướng dẫn hàm Int() và hàm Mod() trong Excel

HÀM INT() VÀ HÀM MOD() TRONG EXCEL
Hàm Int()và hàm Mod() là 2 hàm cơ bản dùng để xử lý kết quả của phép chia trong Excel. Hàm Int() và hàm Mod() thường được ứng dụng để tính toán số tuần, số ngày lẻ, tính số bộ, số bó, dùng để xác định chẵn, lẻ, tính số nguyên, lấy số dư của một phép toán, …

Video hướng dẫn tự học Excel – Bài 5: Hàm Int() và Hàm Mod()

A. Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() trong Excel
Hàm Int()trong Excel dùng để lấy số nguyên của một số (hay một phép toán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng để cắt bỏ phần thập phân (phần số lẻ) của số n.
2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel
Int(n)
Giải thích:
·         n: Là 1 số hay 1 phép toán nhân chia.
3. Ví dụ về hàm Int() trong Excel
Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết quả trả về sẽ là 12
Ví dụ 2: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 1. Vì 7 chia cho 5 được 1.4. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên của kết quả là 1.
B. Hàm Mod()
1. Chức năng của hàm Mod() trong Excel
Hàm Mod()trong Excel dùng để lấy số dư của phép chia 2 số n và m.
2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel
Mod(n,m)
Giải thích:
·         n: là số bị chia.
·         m: là số chia. m phải là số khác 0.
3. Ví dụ về hàm Mod() trong Excel
Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 7, giá trị ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là 2. Vì 7 chia cho 5 được 1 và dư 2. Hàm Mod() sẽ lấy số dư là 2.
Ví dụ 2: Dựa vào hàm Mod() và hàm Int() để tính số tuầntại ô F3 và số ngày lẻ tại ô G3 tại 1 Khách sạn theo bảng dữ liệu sau.
a. Tính Số tuần:
Ta có tổng số ngày ở và số ngày trên 1 tuần là 7. Như vậy để tính số tuần ta sẽ lấy tổng số ngày ở chia cho 7 và lấy số nguyên của phép chia này. Áp dụng hàm Int() tại ô F3 ta có công thức: = Int(E3/7).Kết quả sẽ trả về là 0. Vì số ngày ở E3 là 5, nên lấy 5/7 kết quả là 0.7. Hàm Int() sẽ lấy số nguyên là 0.
b. Tính Số ngày lẻ:
Dựa vào số ngày ở và số ngày trên 1 tuần là 7. Như vậy để tính số tuần ta sẽ lấy tổng số ngày ở chia cho 7 và lấy số dư của phép chia này. Áp dụng hàm Mod() tại ô G3ta có công thức: = Mod(E3,7). Kết quả sẽ trả về là 5. Ví số ngày ở E3 là 5, nên lấy 5 chia 7 kết quả được 0 dư 5. Hàm Mod() lấy số dư của phép chia nên được kết quả là 5.

Chúc các bạn thành công!

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment