Excel 

Hướng dẫn lọc và đánh dấu dữ liệu trùng lặp trên Excel

Nhatthienkt.net – Ở một số bài viết trước mình đã giới thiệu một số hàm Excel thường áp dụng trong công viêc, bài viết này tiếp tục giới thiệu đến các bạn sử dụng bộ lọc trùng của Excel để lọc dữ liệu trùng và đánh dấu nó bằng màu sắc tùy ý.

Hướng dẫn lọc và đánh dấu dữ liệu trùng lặp trên Excel
Dữ liệu trùng gây cho bạn quản lý khó khăn, nhất là về họ và tên trên một danh sách dài cả hàng nghìn người. Việc lọc và dánh dấu này cho bạn biết những người có tên trùng nhau trong danh sách này. Mình vẫn chưa tìm ra cách khăc phục những họ tên mà trùng nhau nhưng khác nhau, ví dụ Nguyễn Văn A lặp lại 2 lần, Nguyễn Văn B lặp lại 5 lần do trùng tên thì dánh dấu màu sắc khác nhau. Bộ lọc này xuất ra kết quả là dánh dấu màu sắc như nhau như hình trên có Trần Thanh Tân và Nguyễn Thị Hà.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Bạn chọn cột hoặc hàng để lọc dữ liệu, ở đây mình chọn cột B

– Tiếp đến bạn vào mục HOME chuyển qua mục Conditional Formatting ==> Highlight Cells Rules ==> Duplicate Values…

Leave a Comment