Hướng dẫn lưu file Excel chứa Macro Excel 2007 Excel Macro 2010 Excel Macro 2013 Excel Macro 2016

Bạn biết đấy làm việc không cần chăm chỉ nữa mà làm việc thông minh hơn, đó là lý do hiện nay sử dụng Excel người dùng không thể bỏ qua tính năng Macro. Nếu bạn chưa biết Macro trong Excel là gì cũng như các thuật ngữ VBA bạn có thể tìm hiểu. Tuy nhiên công cụ tìm kiếm tóm tắt như sau:
Hướng dẫn lưu file Excel chứa Macro Excel 2007 Excel Macro 2010 Excel Macro 2013 Excel Macro 2016
Khi sử dụng Macro trong Excel chắc chắn sau khi lưu file Excel đó bạn sẽ nhận một thông báo quen thuộc "The following features cannot be saved in macro-free workbooks"
Hướng dẫn lưu file Excel chứa Macro Excel 2007 Excel Macro 2010 Excel Macro 2013 Excel Macro 2016

Leave a Comment