Excel 

Hướng dẫn sử dụng hàm count, countA, countif trên Excel

Cũng khá lâu rồi mình không cập nhật GÓC HỌC TẬP trên Nhatthienkt' Blog Thủ thuật hay. Và các hàm COUNT trên excel khá hay nên mình giới thiệu cho các bạn ngay sau đây.

Trước tiên mình sẽ phân biệt 3 hàm count như sau:

* Count : Đếm ô chứa số trên vùng quét chọn dữ liệu. 
Cú pháp
COUNT(value1, [value2], …)
Cú pháp hàm COUNT có các đối số sau đây:
+ value1  Bắt buộc. Mục đầu tiên, tham chiếu ô hoặc phạm vi trong đó bạn muốn đếm số.
+ value2, … Tùy chọn. Tối đa 255 mục, tham chiếu ô hoặc phạm vi bổ sung trong đó bạn muốn đếm số.
* CountA: Count ALL – Đếm tất cả nhưng không đếm ô trống (ô không có dữ liệu) trên vùng được quét chọn. Cú pháp
            COUNTA(value1, [value2], …)
* Countif: Đếm kèm theo điều kiện. Cú pháp
COUNTIF(phạm vi, tiêu chí)
Phạm vi: Bắt buộc. Một hoặc nhiều ô để đếm, bao gồm các số hoặc tên, mảng hay tham chiếu chứa số. Giá trị trống và giá trị văn bản bị bỏ qua.
Tiêu chí: Bắt buộc. Số, biểu thức, tham chiếu ô hay chuỗi văn bản xác định ô sẽ được đếm. 

Các ví dụ minh hoạ.

    – Hàm Count chỉ cho phép đếm số do vậy kết quả trả về là 4 nếu vùng chọn từ A1 đến A8
Hướng dẫn sử dụng hàm count, countA, countif trên Excel


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment