Hướng dẫn tải và cài đặt MISA Bamboo.NET 2015

MISA Bamboo.NET 2015 là phần mềm kế toán của công ty Cổ phần Kế toán MiSa, với phiên bản này giúp đơn vị xã, phường thực hiện các nghiệp vụ: Dự toán ngân sách, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Lương,…

Cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách mới của nhà nước

  • Thông tư 39/2016/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và Thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN.
  • Thông tư 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý và tính hao mòn TSCĐ.
  • Thông tư 61/2014/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc
  • Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán ngân sách và Tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  • Thông tư số 28/2012/TT-BTC về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
  • Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán

Phiên bản mới nhất, khi có phiên bản mới hơn sẽ cập nhật cho mọi người.

MISA Bamboo.NET 2015 R19.6 (15/08/2016) (Download)
Link tải: MISABamboo.NET2015_R19.6_CHINHTHUC.zip
Một số việc cần làm trước khi cài đặt phần mềm MISA

1. Cài đặt Net 3.5

Net 3.5 là yêu cầu tối thiểu cho rất nhiều phần mềm ứng dụng hoạt động, từ phiên bản Windows 7, 8, 10 việc cài đặt Net 3.5 hoặc cao hơn trở nên đơn giản hơn.
Xem bài viết này áp dụng cho cả Windows 10
Cách cài đặt net framework 3.5 trên Windows 8

Leave a Comment