Kiến thức internet marketing hay 

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ACCESS 2003 – PHẦN QUERY HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DỂ HIỂU

VD: Xây dựng CSDL Quản lý lương cán bộ một cơ quan có cấu trúc như sau :
Yêu cầu :
– Thiết kế cấu trúc các bảng một cách phù hợp : kiểu dữ liệu các trường;
trường khoá; thuộc tính Lookup và các thuộc tính khác;
– Thiết lập quan hệ cùng các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu cho các quan
hệ;
– Nhập dữ liệu như sau :

chuc vu
Mã chức vụ
Tên chức vụ
Phụ cấp chức vụ
 GD
Giám Đốc
900000
NV
Nhân Viên
500000
PGD
Phó Giám Đốc
800000
PP
Phó Phòng
600000
TP
Trường Phòng
700000
 
phong ban
Mã phòng ban
Tên phòng ban
KD
Kinh Doanh
KH
Khác
KT
Kỹ Thuật
SX
Sản Xuất


+ 4 phòng ban;
+ 5 loại chức vụ;
+ 20 hồ sơ cán bộ.
Thiết kế Query
Câu 1: Hãy tính và in ra bảng lương của cơ quan bao gồm các thông tin: Hoten, ngaysinh, tenchucvu, tenphongban, luongchinh, phucapcv, dangphi, congdoanphi, thuclinh.
Trong đó:
Luongchinh = hesoluong * 290000
Dangphi = 20,000 với những ai là Đảng viên
Congdoanphi = 5%Luongchinh với những ai đã vào công đoàn
HD:
B1: Query/New/Design Wiew
B1 Chọn tất cả 3  bảng: can bo, chuc vu, phongban
B3: Thiết kế và gõ công thức như sau:


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment