Lỗi: Trusted-Only loader attempted to load sandboxed resource from http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/applet

 Không ký được tờ khai:DTokhaiGTGT.xml, Lỗi: Trusted-Only loader attempted to load sandboxed resource from http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/applet.

Đọc thêm »


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment