Tài liệu tlExcel 

Một số lỗi phổ biến thường gặp trong Excel

Khi sử dụng Excel trong công việc hay trong học tập, chúng ta thường gặp một số lỗi cơ bản khi viết công thức. Mỗi một lỗi khi Excel thông báo cho người sử dụng đều có 1 ý nghĩa riêng biệt để giúp người sử dụng xử lý lỗi nhanh hơn.
Nắm rõ những lỗi cơ bản này có thể giúp chúng ta xử lý, tìm ra nguyên nhân sai của các hàm, công thức mình viết nhanh hơn, đỡ mất thời gian dò tìm hơn, …
Một số lỗi thường gặp như:
#####: Lỗi độ rộng ô trong excel quá hẹp không đủ chỗ để hiện giá trị.
=> Dùng chuột kéo độ rộng cột ra cho phù hợp.
‪#‎VALUE!: Lỗi giá trị trong công thức
=> Nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic. 
=> Đang nhập hoặc chỉnh sửa các thành phần của công thức mà nhấn Enter. 
=> Nhập quá nhiều tham số cho một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số.
=> Xuất hiện khi trong công thức có các phép toán không cùng một kiểu dữ liệu. Chẳng hạn công thức =A1+A2, trong đó A1 có giá trị là 1, A2 là Tin Học. Vì 1 là một ký tự số học, còn Tin Học lại là một chuỗi nên không thực hiện được phép tính.
‪#‎DIV/0!: Lỗi chia cho 0 
=> Nhập vào công thức số chia là 0. Ví dụ = MOD(10,0). 
=> Số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.
‪#‎NAME!: Sai tên
=> Gõ sai tên hàm 
=> Dùng những ký tự không được phép trong công thức. 
=> Nhập chuỗi trong công thức mà không có cặp dấu “”
=> Không có dấu 2 chấm : trong dãy địa chỉ ô trong công thức. 
‪#‎N/A: Lỗi dữ liệu:
=> Giá trị trả về không tương thích từ các hàm dò tìm như VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH.
=> Dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP, MATCH để trả về một giá trị trong bảng chưa được sắp xếp. 
Lỗi này thường xảy ra với các hàm tìm kiếm như VLOOKUP, HLOOKUP… Trị dò không tìm thấy trên bảng dò.
‪#‎REF!: Vùng tham chiếu trong công thức bị sai.
‪#‎NUM! Lỗi dữ liệu kiểu số
Dùng một đối số không phù hợp trong công thức sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số. Ví dụ đưa vào công thức số âm trong khi nó chỉ tính số dương. 
Dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về. 
Dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán của Excel.
‪#‎NULL!: Lỗi dữ liệu rỗng
Dùng một dãy toán tử không phù hợp 
Dùng một mảng không có phân cách.

Nguồn tham khảo: Internet.

Leave a Comment