Photoshop – Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.2/16

Bài giảng 57: Chỉnh ảnh đen trắng với chức năng Black and white
jwplayer(‘VideoPS57’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVVZaRWpvd21PNXc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVVZaRWpvd21PNXc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 58: Chỉnh màu với chức năng camera raw filter

jwplayer(‘VideoPS58’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqTlRNS2pHM0drUTQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqTlRNS2pHM0drUTQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 59: Chỉnh màu với selective color

jwplayer(‘VideoPS59’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqb0t6alh6UUJBVXM’, image: https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqb0t6alh6UUJBVXM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 60: Blend màu kỳ diệu với channel

jwplayer(‘VideoPS60’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqV1JRcE4yTFo4TkE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqV1JRcE4yTFo4TkE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 61: Thay thế màu trên hình ảnh

jwplayer(‘VideoPS61’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWGJCLWZiVEMwOFE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqWGJCLWZiVEMwOFE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 62: Project 06 – Sự kết hợp hoàn hảo giữa adjustment và blending

jwplayer(‘VideoPS62’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMHh3WkRheUFscEU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqMHh3WkRheUFscEU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.1/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.2/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16

Leave a Comment