Photoshop – Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.1/16

Bài giảng 51: Giới thiệu chức năng adjustment color
jwplayer(‘VideoPS51’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSDJrUmw3dVhnQXc’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSDJrUmw3dVhnQXc’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 52: Làm chủ chức năng level

jwplayer(‘VideoPS52’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqUjhDWnoyOW9ydVE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqUjhDWnoyOW9ydVE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 53: Blend mọi màu bạn muốn mà chỉ cần dùng level

jwplayer(‘VideoPS53’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqQUhNQklkQmtqcHM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqQUhNQklkQmtqcHM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 54: Nâng cấp độ của Level với lệnh Curve

jwplayer(‘VideoPS54’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRmtxeUxxLTV5eVk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRmtxeUxxLTV5eVk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 55: “Blend” màu với chức năng hue and saturation

jwplayer(‘VideoPS55’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM3ZhQWphLTVDVW8’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqM3ZhQWphLTVDVW8’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 56: Điều chỉnh cân bằng màu với color balance

jwplayer(‘VideoPS56’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRTluSzZXb0xKd0k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRTluSzZXb0xKd0k’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Blending Mode – Tạo kỹ xảo với hiệu ứng hòa trộn -Phần 7/16
Adjustments color – Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh -Phần 8.2/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.1/16
Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung – Phần 9.2/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.1/16
Kỹ thuật chỉnh sửa ảnh phong cảnh – Phần 10.2/16

Leave a Comment