Photoshop – Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16

Bài giảng 31: Gióng hàng các layer
jwplayer(‘VideoPS31’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqZE5lbGJJNmpPZVk’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqZE5lbGJJNmpPZVk’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 32: Tìm hiểu về Layer Smart Object

jwplayer(‘VideoPS32’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqdDAtZFFQZm5xcXM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqdDAtZFFQZm5xcXM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 33: Liên kết các layer và gộp các layer

jwplayer(‘VideoPS33’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqMkZnWm5jSUNsM0E’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqMkZnWm5jSUNsM0E’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 34: Layer Mask – bắt đầu cho mọi kỹ xảo

jwplayer(‘VideoPS34’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqRmFpX1dsenZoTk0’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqRmFpX1dsenZoTk0’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 35: Hướng dẫn làm Project 2

jwplayer(‘VideoPS35’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqWnlpUDRfLVJyR1k’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqWnlpUDRfLVJyR1k’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 36: Hướng dẫn làm Project 3

jwplayer(‘VideoPS36’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqSzY5el8xQ1h1QUE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqSzY5el8xQ1h1QUE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 3/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.1/16
Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 4.2/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.1/16
Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 5.2/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.1/16
Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ đẹp Phần 6.2/16

Leave a Comment