Photoshop – Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16

Bài giảng 100: Nhóm hiệu ứng distort
jwplayer(‘VideoPS100’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqcW5KQXBQdUh4YzQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqcW5KQXBQdUh4YzQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 101: Nhóm hiệu ứng noise

jwplayer(‘VideoPS101’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqY0x6RThXM0J2QmM’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqY0x6RThXM0J2QmM’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 102: Nhóm hiệu ứng sharpen

jwplayer(‘VideoPS102’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqM2hpRkRhT3ppaWs’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqM2hpRkRhT3ppaWs’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 103: Các nhóm hiệu ứng khác

jwplayer(‘VideoPS103’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqVjVZMDV6OVNyNkE’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqVjVZMDV6OVNyNkE’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.1/16
Thiết kế một giao diện web trong 7 bước – Phần 11.2/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16
Tạo ảnh động – Phần 14/16
Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16

Leave a Comment