Photoshop – Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16

Bài giảng 106: Tạo một file actions
jwplayer(‘VideoPS106’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqNUo4YUZPczV6VDQ’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqNUo4YUZPczV6VDQ’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Bài giảng 107: Cách sử dụng chắc năng automate

jwplayer(‘VideoPS107’).setup({ file: ‘https://drive.google.com/uc?id=0Bw8q1T1hvjCqd0dpNThUd0xndkU’, image: ‘https://drive.google.com/thumbnail?id=0Bw8q1T1hvjCqd0dpNThUd0xndkU’, autostart: false, primary: ‘html5’, type: ‘mp4’, });

Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.1/16
Thiết kế một banner quảng cáo Game trong 6 bước – Phần 12.2/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.1/16
Lý thuyết sử dụng nhanh bộ lọc filter – Phần 13.2/16
Tạo ảnh động – Phần 14/16
Tự động hóa trên photoshop – Phần 15/16
Tổng kết khóa học photoshop – Phần 16/16

Leave a Comment