Sử dụng các ký tự đặc biệt để lập điều kiện trong Excel

(Cách xây dựng điều kiện trong Excel)

– Để cần tính tổng, đếm, trung bình với một hoặc nhiều điều kiện người sử dụng thường dùng các hàm DSUM, DCOUNTA,DAVERAGE, SUMIF, COUNTIF. Khi sử dụng các hàm này, người sử dụng có thể lập 1 hoặc nhiều điều kiện để tính toán theo mong muốn, các điều kiện này có thể là địa chỉ ô hoặc gõ trực tiếp vào công thức.

Xem những Video hay dành cho thiếu nhi – Nghe trên Youtube

Công việc lập điều kiện có lẽ là việc khó khăn nhất khi sử dụng các hàm này, điều kiện có thể chứa giá trị, các dấu: >=, <=, =… hoặc là các công thức: LEFT, RIGHT, MID…. Hôm nay Kênh phần mềm sẽ giới thiệu với mọi người một cách khác để lập công thức, đó là sử dụng các ký tự đặc biệt như: *,?.
Hiện Kênh phần mềm có 1 bảng dữ liệu danh sách cán bộ có địa chỉ từ A3: H12, bảng dữ liệu này bao gồm Họ tên, Địa chỉ và doanh thu kinh doanh của từng Quý. Căn cứ vào bảng dữ liệu này, Kênh phần mềm việt muốn đếm số lượng, tính tổng, tính trung bình những cán bộ có họ đệm là “Duy”, những cán bộ có địa chỉ là vần “ình” và những cán bộ có họ là vần “ồ”.
Trước tiên Kênh phần mềm việt sẽ lập 3 điều kiện tương ứng để tính toán theo 3 yêu cầu trên. 
– Điều kiện 1: Có địa chỉ từ D14: D15, tại ô điều kiện D15 ta nhập giá trị *Duy*
Với điệu kiện này, ta sẽ tính toán thống kê tất cả những cán bộ có họ đệm là Duy
– Điều kiện 2: Có địa chỉ từ E14:E15, tại ô điều kiện E15 ta nhập giá trị *ình
Với điệu kiện này, ta sẽ tính toán thống kê tất cả những cán bộ có địa chỉ là vần “ình
 Điều kiện 3: Có địa chỉ từ F14:F15, tại ô điều kiện F15 ta nhập giá trị ?ồ
Với điệu kiện này, ta sẽ tính toán thống kê tất cả những cán bộ có họlà vần “
Bây giờ ta sẽ sử dụng các hàm để tính toán theo những điều kiện đã nhập
Ví dụ để đếm số lượng ta sử dụng hàm =DCOUNTA(database, field, criteral)
Công thức tại ô Kết quả D16 như sau:
D16 = DCOUNTA($A$3:$H$11,2,$D$14:$D$15)
Trong đó:
– $A$3:$H$11: Là vùng Database bao gồm cả dòng Tiêu đề.
– 2: Cột cán bộ (Cột số 2)
– $D$14:$D$15: Vùng điều kiện  (Criterial)
Tương tự để tính tổng và trung bình ta sử dụng các hàm =DSUM, =DAVERAGE.
Tin học văn  phòng

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment