Tin nổi bật VBA Excel 

Tạo hàm cắt tên, họ, họ đệm trong VBA

(Hàm cắt tên, cắt họ trong Excel)

Khi làm việc trong Excel bạn thường phải thao tác với danh sách họ tên học viên, khách hàng. Do danh sách này bao gồm đầy đủ họ và tên, tuy nhiên bạn lại muốn tách riêng cột tên từ cột họ tên này. Bạn đã sử dụng các hàm có sẵn để làm việc này nhưng vẫn chưa đươc. Trong bài viết này tôi xin trình bày cách tách tên ra khỏi cột họ và tên bằng cách viết hàm VBA.


Xem những Video hay dành cho thiếu nhi – Xem trên Youtube

+    Bước 1: Mở chương trình Microsoft Excel.
+    Bước 2: Vào Menu ToolMacroVisual Basic Editor. (Hoặc ấn tổ hợp phím Alt + F11). Xuất hiện cửa sổ Microsoft Visual Basic.

          

+    Bước 3: Vào Menu InsertModule. Xuất hiện cửa sổ Code
+    Bước 4: Nhập đoạn Code phía dưới vào trong cửa sổ Code (Hình 2)
Bắt đầu đoạn Code

Function CatTen(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatTen = Trim(Mid(str, i + 1, mlen – i))
    Else
        CatTen = Trim(str)
    End If
End Function
Function CatHo(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i As Long
    mlen = Len(str)
    For i = 1 To mlen
        If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHo = Trim(Mid(str, 1, i – 1))
    Else
        CatHo = Trim(str)
    End If
End Function
 Function CatHoDem(str As String) As String
    Dim mlen As Long
    Dim i, j, k As Long
    mlen = Len(str)
    k = 0
    For i = mlen To 1 Step -1
        If Mid(str, i, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    For j = 1 To mlen
        If Mid(str, j, 1) = ” ” Then
            Exit For
        End If
        k = k + 1
    Next
    If i <> 0 Then
        CatHoDem = Trim(Mid(str, j, mlen – k))
    Else
        CatHoDem = Trim(str)
    End If
End Function

+    Bước 5: Quay trở lại màn hình làm việc chính của Excel bằng cách vào Menu FileClose And Return to Microsoft Excel (Hoặc ấn tổ hợp phím Alt + Q).
+    Bước 6: Sử dụng những hàm chúng ta đã tạo
–   Tại ô B1 ta có Họ và tên 1 người như ở Hình 3
–    Bây giờ ta chỉ muốn cắt tên của người đó, ta sẽ làm như sau:
–    Đưa vệt sáng đến ô B2, nhập vào hàm =Catten(B1) và ấn Enter kết quả ô B2 có giá trị là Thảo
–    Nếu chúng ta muốn cắt Họ thì dùng hàm Catho, muốn cắt Họ đệm thì dùng hàmCathodem

Tin học văn phòng


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment