Blog Hiệu ứng Blog Màu nền Thủ thuật Blogspot 

Tạo hiệu ứng chuột đẹp cho blog: hiệu ứng 3 màu xoay quanh chuột

     Với đoạn code dưới đây, con trỏ chuột của bạn được “tô điểm” xung quanh “nó” 3 màu sắc khác nhau, 3 màu sắc này sẽ xoay quanh con trỏ chuột với hiệu ứng hình xoắn ốc khá đẹp.
    Bạn có thể xem thử con trỏ chuột của ketoanthanhtu nha.

     Thủ thuật này chỉ áp dụng cho các Blog sử dụng giao diện V2 (giao diện được tải trên mạng về), không áp dụng cho giao diện mặc định của Blogspot…     Bạn chỉ cần đăng nhập vào Blog > Chọn Thiết kế > Thêm tiện ích HTML (đối với các bạn đang sử dụng giao diện blogspot mới thì đăng nhập vào Blog > Chọn Bố cục > Thêm tiện ích HTML) rồi dán đoạn code phía dưới vào.

<script type=”text/javascript”> 
if  ((document.getElementById) && 
window.addEventListener || window.attachEvent){
(function(){
//Configure here…
var xCol = “#ff0000”;
var yCol = “#ffffff”;
var zCol = “#0000ff”;
var n = 6;   //number of dots per trail.
var t = 40;  //setTimeout speed.
var s = 0.2; //effect speed.
//End.
var r,h,w;
var d = document;
var my = 10;
var mx = 10;
var stp = 0;
var evn = 360/3;
var vx = new Array();
var vy = new Array();
var vz = new Array();
var dy = new Array();
var dx = new Array();
var pix = “px”;
var strictmod = ((document.compatMode) && 
document.compatMode.indexOf(“CSS”) != -1);
var domWw = (typeof window.innerWidth == “number”);
var domSy = (typeof window.pageYOffset == “number”);
var idx = d.getElementsByTagName(‘div’).length;
for (i = 0; i < n; i++){
var dims = (i+1)/2;
d.write(‘<div id=”x’+(idx+i)+'” style=”position:absolute;’
+’top:0px;left:0px;width:’+dims+’px;height:’+dims+’px;’
+’background-color:’+xCol+’;font-size:’+dims+’px”></div>’
+'<div id=”y’+(idx+i)+'” style=”position:absolute;top:0px;’
+’left:0px;width:’+dims+’px;height:’+dims+’px;’
+’background-color:’+yCol+’;font-size:’+dims+’px”></div>’
+'<div id=”z’+(idx+i)+'” style=”position:absolute;top:0px;’
+’left:0px;width:’+dims+’px;height:’+dims+’px;’
+’background-color:’+zCol+’;font-size:’+dims+’px”></div>’);
}
if (domWw) r = window;
else{ 
  if (d.documentElement && 
  typeof d.documentElement.clientWidth == “number” && 
  d.documentElement.clientWidth != 0)
  r = d.documentElement;
 else{ 
  if (d.body && 
  typeof d.body.clientWidth == “number”)
  r = d.body;
 }
}
function winsize(){
var oh,sy,ow,sx,rh,rw;
if (domWw){
  if (d.documentElement && d.defaultView && 
  typeof d.defaultView.scrollMaxY == “number”){
  oh = d.documentElement.offsetHeight;
  sy = d.defaultView.scrollMaxY;
  ow = d.documentElement.offsetWidth;
  sx = d.defaultView.scrollMaxX;
  rh = oh-sy;
  rw = ow-sx;
 }
 else{
  rh = r.innerHeight;
  rw = r.innerWidth;
 }
h = rh; 
w = rw;
}
else{
h = r.clientHeight; 
w = r.clientWidth;
}
}
function scrl(yx){
var y,x;
if (domSy){
 y = r.pageYOffset;
 x = r.pageXOffset;
 }
else{
 y = r.scrollTop;
 x = r.scrollLeft;
 }
return (yx == 0)?y:x;
}
function mouse(e){
var msy = (domSy)?window.pageYOffset:0;
if (!e) e = window.event;   
 if (typeof e.pageY == ‘number’){
  my = e.pageY – msy + 16;
  mx = e.pageX + 6;
 }
 else{
  my = e.clientY – msy + 16;
  mx = e.clientX + 6;
 }
if (my > h-65) my = h-65;
if (mx > w-50) mx = w-50;
}
function assgn(){
for (j = 0; j < 3; j++){
 dy[j] = my + 50 * Math.cos(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) + scrl(0) + pix;
 dx[j] = mx + 50 * Math.sin(stp+j*evn*Math.PI/180) * Math.sin((stp+j*25)/2) * Math.sin(stp/4) + pix;
}
stp+=s;
for (i = 0; i < n; i++){
 if (i < n-1){
  vx[i].top = vx[i+1].top; vx[i].left = vx[i+1].left; 
  vy[i].top = vy[i+1].top; vy[i].left = vy[i+1].left;
  vz[i].top = vz[i+1].top; vz[i].left = vz[i+1].left;
 } 
 else{
  vx[i].top = dy[0]; vx[i].left = dx[0];
  vy[i].top = dy[1]; vy[i].left = dx[1];
  vz[i].top = dy[2]; vz[i].left = dx[2];
  }
 }
setTimeout(assgn,t);
}
function init(){
for (i = 0; i < n; i++){
 vx[i] = document.getElementById(“x”+(idx+i)).style;
 vy[i] = document.getElementById(“y”+(idx+i)).style;
 vz[i] = document.getElementById(“z”+(idx+i)).style;
 }
winsize();
assgn();
}
if (window.addEventListener){
 window.addEventListener(“resize”,winsize,false);
 window.addEventListener(“load”,init,false);
 document.addEventListener(“mousemove”,mouse,false);

else if (window.attachEvent){
 window.attachEvent(“onload”,init);
 document.attachEvent(“onmousemove”,mouse);
 window.attachEvent(“onresize”,winsize);

})();
}//End.
</script>

     Bây giờ, để phù hợp với màu nền của blog mình, “nhiệm vụ” của bạn cần làm là thay đổi các dòng lệnh màu đỏ (đây chính là các màu sắc xoay quay con trỏ chuột),  cuối cùng bấm Lưu lại là xong.
     Bạn có thể bấm vào thẻ phía dưới để lấy các mã màu mà mình muốn nha.


Xem và lấy mã màu

Nguồn: dunghenessy
     Chúc các bạn thành công!!! 

Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment