Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư 93/2018/TT-BTC ban hành ngày 19/09/2018

          Nhằm giúp các cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước hiểu rõ và triển khai thực hiện đúng quy định mới của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 4253/TCT-CS giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2018/TT-BTC ngày 19/9/2018 của Bộ Tài chính về phương pháp tính thuế.         Với mục tiêu tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông…

Read More
Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 Sửa đổi bổ xung một số điều thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 176/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTC NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số…

Read More
Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/01/2013 – Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH Số: 166/2013/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013                           THÔNG TƯ Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế __________________ Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6…

Read More
Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán VPHC 

Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 – Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chánh về hóa đơn

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 10/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế số 21/2012/QH13 ngày…

Read More
Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 27/04/2018 sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 39/2014/TT-BTC và thông tư số 26/2015/TT-BTC

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH ——-              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 ————— Số: 37/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH, THÔNG TƯ SỐ 26/2015/TT-BTC NGÀY 27/02/2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH       – Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế…

Read More
Gallery Hóa đơn Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định một số điều về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều…

Read More
SCT Thông tư Thủ thuật kế toán 

Thông tư 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ,…

BỘ THƯƠNG MẠI – BỘ TÀI CHÍNH _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________________ Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại _________________ Căn cứ Nghị…

Read More
SCT Thông tin nhà nước Thông tư Thủ thuật kế toán 

Một số hướng dẫn về khuyến mại

I. Các chương trình khuyến mại đã được chấp thuận: – Thông tin các chương trình khuyến mại đã được chấp thuậnII. Quyết định ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại–  Xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mạiIII. Quy chế giải quyết hồ sơ khuyến mại và hội chợ triển lãm– Quyết đinh số 42/QĐ-XTTM về việc ban hành “Quy chế giải quyết hồ sơ khuyến mại và hội chợ triễn lãm”IV. Một số hướng dẫn…

Read More
Hóa đơn Thông tư 

Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25/08/2014 – Về việc sửa đổi một số điều thông tư TT156/2013, TT39/2014, ….

[right-post] BỘ TÀI CHÍNH——–   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 119/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng  8 năm 2014 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, THÔNG TƯ SỐ85/2011/TT-BTC NGÀY 17/6/2011,­­ THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ CẢI CÁCH, ĐƠN GIẢN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật Quản lý…

Read More