Câu hỏi ôn tập Lý Thuyết PowerPoint

Câu 1:       Trong PowerPoint, cho biết cách di chuyển nhanh đến 1 Slide bất kỳ trong lúc trình chiếu. Câu 2:       Cho biết cách tạo nền cho trang slide trong Powerpoint? Câu 3:       Nêu cách định thời gian chuyển trang giữa các slide trong Powerpoint? Câu 4:       Nêu phím tắt để trình chiếu slide hiện hành trong Powerpoint? Câu 5:       Cách thiết lập tùy chọn màu sắc con trỏ trong khi trình chiếu ? Câu 6:       Nêu cách tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide ? Câu 7:      …

Read More