BHXH Thủ thuật kế toán Tonghop 

Tổng hợp phần mềm KBHXH

TỔNG HỢP PHIÊN BẢN PHẦN MỀM KBHXH
—————————————

Số thứ tự Phiên bản KBHXH File cài đặt File Update sẵn
01 KBHXH 2.0 ngày 25.11.2015 Cài đặt 01 Update sẵn 01
02 KBHXH 2.0 ngày 22.08.2016 Update 02 Update sẵn 02
03 KBHXH 3.0 ngày 01.07.2018 Update 03 Update sẵn 03
04 KBHXH 3.0 ngày 27.09.2018 Update sẵn 04
05 KBHXH 3.0 ngày 09.10.2018 Update sẵn 05
06 KBHXH 4.0 ngày 18.10.2018 Update 06 Update sẵn 06
07 KBHXH 4.0 ngày 07.11.2018 Update 07 Update sẵn 07
08 KBHXH 4.0 ngày 20.11.2018 Update 08 Update sẵn 08
09 KBHXH 4.0 ngày 25.11.2018 Update 09 Update sẵn 09
10 KBHXH 4.0 ngày 01.02.2018 Update 10 Update sẵn 10

Leave a Comment