Internet Thủ thuật văn phòng Tonghop Windows 

Tổng hợp phiên bản Internet Explorer (IE6 đến IE11)

TỔNG HỢP PHIÊN BẢN INTERNET EXPLORER
——————————-

Số thứ tự Internet Explorer Phiên bản Phần mềm
1
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows 9898SE
IE6
Tải xuống 01
2
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows ME
IE6
Tải xuống 02
3
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows 2000
IE6
Tải xuống 03
4
Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Windows XP
IE6
Tải xuống 04
5
IE7-WindowsXP-x86-enu(IE7 for Windows XP SP2)
IE7
Tải xuống 05
6
IE7-WindowsServer2003-x86-enu(Server 2003 32-bit)
IE7
Tải xuống 06
7
IE7-WindowsServer2003-x64-enu(Server 2003 64-bit)
IE7
Tải xuống 07
8
IE7-WindowsServer2003-ia64-enu(Server 2003 64-bit)
IE7
Tải xuống 08
9
IE8-WindowsXP-x86-ENU(IE8 for Windows XP)
IE8
Tải xuống 09
10
IE8-WindowsServer2003-x86-ENU(Server 2003 32-bit)
IE8
Tải xuống 10
11
IE8-WindowsServer2003-x64-ENU(Server 2003 64-bit)
IE8
Tải xuống 11
12
IE8-WindowsVista-x86-ENU(Vista, Server 2008 32-bit)
IE8
Tải xuống 12
13
IE8-WindowsVista-x64-ENU(Vista, Server 2008 64-bit)
IE8
Tải xuống 13
14
IE9-WindowsVista-x86-enu(Vista, Server 2008 32-bit)
IE9
Tải xuống 14
15
IE9-WindowsVista-x64-enu(Vista, Server 2008 64-bit)
IE9
Tải xuống 15
16
IE9-Windows7-x86-enu(IE9 for Windows 7 32-bit)
IE9
Tải xuống 16
17
IE9-Windows7-x64-enu(IE9 for Windows 7 64-bit)
IE9
Tải xuống 17
18
IE10-Windows6.1-x86-en-us(IE10 for Windows 7 32-bit)
IE10
Tải xuống 18
19
IE10-Windows6.1-x64-en-us(IE10 for Windows 7 64-bit)
IE10
Tải xuống 19
20
IE11-Windows6.1-x86-vi-vn(IE11 32-bit Vietnamese)
IE11
Tải xuống 20
21
IE11-Windows6.1-x64-vi-vn(IE11 64-bit Vietnamese)
IE11
Tải xuống 21
22
IE11-Windows6.1-x86-en-us(IE11 32-bit English)
IE11
Tải xuống 22
23
IE11-Windows6.1-x64-en-us(IE11 64-bit English)
IE11
Tải xuống 23

     Lưu ý:
        – Nếu sử dụng IE08 trên win 7 bản 64 bít sẽ bị lỗi không tải được thông báo đã nộp tiền thuế
        – Nếu sử dụng IE11 trên win 7 bản 64 bít sẽ bị lỗi không chọn được tờ khai thuế để ký do không chỉnh được Edge trong F12 Developer
        – Nên sử dụng EI10 trên win 7 bản 64 bít là ổn định nhất!


Bạn chưa tìm được link tải phần mềm này vui lòng click here  để vào trang tổng hợp phần mềm đẩy đủ nhất của chúng tôi !

Leave a Comment